’’

BT - - BAGSIDEN AF MEDALJEN - Mu­se­fi u Ayu­ba

Jeg mød­te kun agen­ten én gang, og det var da jeg skrev kon­trak­ten un­der. Si­den så jeg ham ik­ke igen

le­des ud for FC Midtjyl­lands ni­ge­ri­a­ne­re.

» Jeg er ik­ke sik­ker på, at min agent over­ho­ve­det for­hand­le­de på mi­ne veg­ne om­kring min før­ste kon­trakt. Han vil­le ba­re ha­ve mig til at skri­ve un­der, « for­tæl­ler Mu­se­fi u As­hiru, der fort­sat er FC Midtjyl­land- spil­ler, men i det­te for­år er le­jet ud til Ring­kø­bing i 2. di­vi­sion.

» Der var egent­lig ik­ke no­gen for­hand­lin­ger om, hvad jeg kun­ne få med i min kon­trakt. Jeg fi k ba­re stuk­ket en kon­trakt i hån­den, som jeg så skul­le skri­ve un­der på, « sup­ple­rer Benjamin Ayu­ba, der li­ge­som Mu­se­fi u As­hiru for­lod ’ for­hand­lin­ger­ne’ med en løn på godt og vel 17.000 kro­ner om må­ne­den – den­gang mini­mumsløn­nen for en fuld­tidspro­fes­sio­nel spil­ler i Dan­mark.

Agen­ten ar­bej­de­de for FCM

Her bli­ver sa­gen ik­ke ba­re kon­tro­ver­si­el, men og­så po­ten­ti­elt ulov­lig. For ar­bej­der en klub og en agent sam­men bag en spil­lers ryg, er det mod de in­ter­na­tio­na­le reg­ler. Det for­kla­rer jurist i DBU, Jes Chri­sti­an Fi­sker.

» I ud­gangs­punk­tet er en spil­lera­gent og nu mel­lem­mand an­sat til at va­re­ta­ge en­ten spil­le­rens el­ler klub­bens in­ter­es­ser. Va­re­ta­ger han beg­ge par­ters in­ter­es­se, kan der væ­re ta­le om en in­te­r­es-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.