Mi­cha­el Bol­vig af­vi­ser be­skyld­nin­ger

BT - - BAGSIDEN AF MEDALJEN - AF­VIS­NING

Agen­ten Mi­cha­el Bol­vig af­vi­ser Mu­se­fi u As­hiru og Benjamin Ayu­bas be­skyld­nin­ger om, at han i hø­je­re grad re­præ­sen­te­rer FC Midtjyl­land end spil­ler­ne, som han el­lers er an­sat til.

» Jeg så dem spil­le U19, og jeg spurg­te klub­ben, hvil­ke agen­ter de hav­de, og da jeg fi k at vi­de, de ik­ke hav­de no­gen, fi k jeg kon­takt gen­nem klub­ben. Men jeg kan ik­ke helt nik­ke gen­ken­den­de til, at jeg skul­le væ­re stuk­ket i hån­den på dem. Så jeg er da ked af, hvis det er den op­fat­tel­se, de har af mig. «

Spil­ler­ne for­kla­rer, at de al­drig hør­te fra Mi­cha­el Bol­vig eft er kon­trak­tun­der­skri­vel­sen. BT har set do­ku­men­ta­tion for, at der med Benjamin Ayu­ba ( der i dag er til­ba­ge i Ni­ge­ria, red.) var Fa­ce­book­kon­takt et halvt år eft er klubs­kift et, men el­lers in­drøm­mer Mi­cha­el Bol­vig, at det var småt med kon­tak­ten.

» Hvis jeg har væ­ret op­pe og se dem, har jeg hilst på dem. Det kan da godt ske, at jeg ik­ke har sid­det på lå­ret af dem, det skal jeg da ik­ke kun­ne af­vi­se. «

Har du haft en skuff eaft ale og væ­ret me­re en klu­ba­gent end spil­ler­nes agent, som de be­skyl­der dig for?

» Det er jeg ked af, at de me­ner, jeg har væ­ret. Hvis man skal væ­re klu­ba­gent og la­ve skuff eaft aler, er det, for­di man får no­get ud af det. Og jeg vil da si­ge, at hvis du ser FC Midtjyl­lands og mi­ne regn­ska­ber igen­nem, vil du se, at jeg ik­ke har mod­ta­get no­get som helst for at væ­re de­res agent, så jeg kan ik­ke se, hvil­ket be­læg jeg skul­le ha­ve for det. Jeg vil­le ba­re ind i FCM og hjæl­pe dis­se spil­le­re. Der­for blev jeg de­res agent. «

Du har ik­ke gjort no­get ulov­ligt i for­hold til dob­bel­tre­præ­sen­ta­tion?

» Nej, ved dob­bel­tre­præ­sen­ta­tion skal du en­ten ha­ve en aft ale med klub og spil­ler, el­ler du skal mod­ta­ge pen­ge fra beg­ge par­ter, og det har jeg ik­ke gjort i no­gen af til­fæl­de­ne. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.