FCM sva­rer igen: In­tet ulov­ligt el­ler for­kert

FC Midtjyl­lands sport­s­di­rek­tør, Claus Ste­in­le­in, me­ner ik­ke, at klub­ben har gjort no­get for­kert i for­bin­del­se med om­gan­gen med de afri­kan­ske spil­le­res agen­ter

BT - - BAGSIDEN AF MEDALJEN - KON­FRON­TA­TION

gen på spil­ler­ne og der­med væ­ret med­vir­ken­de til dob­bel­tre­præ­sen­ta­tion, der er ulov­ligt?

Farzam Abol­hos­se­i­ni, Sø­ren Hang­høj Kristensen og Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl

» Selv­føl­ge­lig har vi ik­ke væ­ret med i dob­bel­tre­præ­sen­ta­tion. Selv­føl­ge­lig er Mi­cha­el Bol­vig ik­ke en mand, vi har sagt, de skal ta­ge. Det, vi an­be­fa­ler bå­de vo­res dan­ske og afri­kan­ske spil­le­re, er nog­le af de agen­ter, vi ken­der på mar­ke­det, så vi har en god for­nem­mel­se af, at den agent, som skal hjæl­pe spil­le­ren, ken­der det dan­ske mar­ked. «

» Det gør vi, for­di vi hi­sto­risk set har op­le­vet nog­le agen­ter, der kan væ­re med til at øde­læg­ge spil­ler­nes kar­ri­e­rer ved at stil­le ublu krav. «

Men ud­pe­ge­de I Mi­cha­el Bol­vig som agent for Mu­se­fi u As­hiru og Benjamin Ayu­ba?

» Nej. Vi an­be­fa­le­de dem en agent og sag­de, at det var en god ide at ta­ge ham. Selv­føl­ge­lig pas­ser det ik­ke, at han tog imod dem på kon­to­ret. Han hav­de væ­ret ude at se dem træ­ne. Der blev skre­vet un­der hur­tigt, for­di det skul­le gø­res, så de kun­ne nå at få en spil­le­til­la­del­se el­ler op­hold­stil­la­del­se. Det hav­de vi og­så for­kla­ret spil­ler­ne i Ni­ge­ria. «

» De får des­u­den en løn, der er tre gan­ge så høj som dan­sker­nes. Eft er FCM- for­hold får de løn, som om de er Mes­si, selv om de ik­ke har spil­let en ene­ste kamp. På bund­linj­en har afri­ka­ner­ne langt fl ere pen­ge end dan­sker­ne. «

Man vil nor­malt si­ge, at en agent er sat i ver­den for at hjæl­pe og co­a­che en spil­ler og for­tæl­le, hvad der er en god idé. Men spil­ler­ne hø­rer over­ho­ve­det ik­ke fra Mi­cha­el Bol­vig, som bli­ver kon­tak­tet af Mu­se­fi u As­hiru via mail, te­le­fon, Fa­ce­book og sms. Gi­ver det me­ning?

» Nej, det gør det ik­ke. For det før­ste har Bol­vig væ­ret ude at se dem træ­ne, og for det an­det an­be- fa­ler jeg afri­ka­ner­ne, at det her er en god agent, og ham sy­nes jeg, de skal ta­ge. Hvor me­get Bol­vig snak­ker med dem og ik­ke snak­ker med dem, ved jeg ik­ke. Jeg ved, at Bol­vig i hvert fald på Fa­ce­book har snak­ket med en af dren­ge­ne. Men at de så ik­ke rig­tig har få­et det til at fun­ge­re, det sker en gang i mel­lem. «

Har der væ­ret no­gen pen­ge mel­lem jer og agen­ter­ne?

» Nej, selv­føl­ge­lig har der ik­ke det. «

For­skel­s­be­hand­ler I mel­lem je­res afri­kan­ske spil­le­re på den ene si­de og de dan­ske og an­dre uden­land­ske spil­le­re på den an­den?

» Det gør vi selv­føl­ge­lig ik­ke. Kig­ger vi på al­le aka­de­mi­spil­le­re in­klu­siv afri­kan­ske spil­le­re, kø­rer de på sam­me lønt­rin, og det gør de blandt an­det, for­di de skal sæl­ges til ud­lan­det, når ti­den er til det. «

FC Midtjyl­lands sport­s­di­rek­tør, Claus Ste­in­le­in, me­ner ik­ke, at klub­ben har gjort no­get for­kert i for­bin­del­se med om­gan­gen med de afri­kan­ske spil­le­res agen­ter. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.