’’

BT - - BAGSIDEN AF MEDALJEN - Mads Øland, di­rek­tør i Spil­ler­for­e­nin­gen

Har man på­dut­tet en spil­ler en be­stemt agent, og er der må­ske end­da en afl øn­ning af klub­ben til agen­ten, er det ik­ke ba­re an­gri­be­ligt, men og­så et mu­ligt re­gel­brud

De to un­ge spil­le­re me­ner, at der fo­relå en skuff eaft ale mel­lem FC Midtjyl­land og Bol­vig. En aft ale, der gik ud på, at agen­ten udadtil skul­le frem­stå som spil­ler­nes hjæl­per, men in­dadtil skul­le va­re­ta­ge FC Midtjyl­lands øko­no­mi­ske in­ter­es­ser.

No­get, der kun­ne la­de sig gø­re, for­di de to stod ale­ne i Dan­mark uden fa­mi­lie, ven­ner og vel­me­nen­de rå­d­gi­ve­re og med al­le æg i kur­ven hos FC Midtjyl­land og de­res nye agent.

» Som ung spil­ler får man et til­lids­for­hold til den klub, man kom­mer til. Et for­hold, som kan ud­nyt­tes, men som ik­ke må ud­nyt­tes, « si­ger Spil­ler­for­e­nin­gens di­rek­tør Mads Øland, da BT for­hol­der ham de to afri­ka­ne­res hi­sto­rie.

» Har man på­dut­tet en spil­ler en be­stemt agent, og er der må­ske end­da en afl øn­ning af klub­ben til agen­ten, er det ik­ke ba­re an­gri­be­ligt, men og­så et mu­ligt re­gel­brud. Så det er no­get, vi er me­get op­mærk­som­me på og be­kym­rer os me­get om, for­di der kom­mer et helt skævt for­hold mel­lem klub og spil­ler i for­hold til de an­sæt­tel­ses­ret­li­ge for­hold, som løn og kon­trak­tens lø­be­tid, « fort­sæt­ter Spil­ler­for­e­nin­gens di­rek­tør.

Spil­ler­for­e­nin­gen vil nu ta­ge kon­takt til spil­ler­ne for at klar­læg­ge, hvor­vidt der er fo­re­gå­et ulov­lig­he­der i for­bin­del­se med re­la­tio­nen mel­lem FC Midtjyl­land og Mi­cha­el Bol­vig. Den nu­væ­ren­de FC Midtjyl­land­spil­ler Mu­se­fi u As­hiru og Benjamin Ayu­ba, der spil­le­de for klub­ben fra 2012 til 2013 an­kla­ger FC Midtjyl­land og agen­ten Mi­cha­el Bol­vig for at ar­bej­de sam­men bag spil­ler­nes ryg for egen vin­dings skyld. Det vil i gi­vet fald væ­re et brud på de in­ter­na­tio­na­le reg­ler om dob­bel­tre­præ­sen­ta­tion BT har kon­fron­te­ret FC Midtjyl­lands sport­s­di­rek­tør, Claus Ste­in­le­in, med be­skyld­nin­ger­ne.

Har du som sport­s­di­rek­tør i FC Midtjyl­land ar­bej­det sam­men med Mi­cha­el Bol­vig bag om ryg-

faab@ spor­ten. dk, srkr@ spor­ten. dk og mcs@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.