’’

BT - - BAGSIDEN AF MEDALJEN - UN­DER MID­DEL Farzam Abol­hos­se­i­ni Sø­ren Hang­høj srkr@ spor­ten. dk Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl mcs@ spor­ten. dk Rilwan Has­san

Da jeg fi k min kon­trakt, for­hand­le­de jeg selv og sag­de, hvor me­get jeg ger­ne vil­le ha­ve, men sport­s­di­rek­tø­ren ( Claus Ste­in­le­in, red.) sag­de, at de ik­ke kun­ne til­by­de me­re

faab@ spor­ten. dk

De er blandt Glen Rid­ders­holms fo­re­truk­ne spil­le­re på det FC Midtjyl­land- hold, der li­ge nu er på kurs mod DM- gul­det, og til­sam­men har de fl ere end 400 Su­per­liga­kam­pe på cv’et.

Al­li­ge­vel er Syl­ve­ster Ig­bo­un, Izun­na Uzo­chukwu og Rilwan Has­san ne­derst i FCMs løn­hie­rar­ki, og den la­ve­st­løn­ne­de af dem kan hver må­ned hæ­ve min­dre end halvt så me­get, som en gen­nem­snit­lig Su­per­liga- spil­ler. Det vi­ser do­ku­men­ter, BT er kom­met i be­sid­del­se af.

I eft er­å­ret 2013 for­læn­ge­de FC Midtjyl­land kon­trak­ter­ne med de tre afri­ka­ne­re, der sik­re­de sig grund­løn­nin­ger på mel­lem 50.000 og 70.000 kro­ner om må­ne­den.

Hø­je løn­nin­ger for al­min­de­li­ge men­ne­sker, men i for­hold til pro­fes­sio­nel­le fod­bold­spil­le­re er det ik­ke pran­gen­de. En gen­nem­snit­lig Su­per­liga- spil­ler tje­ner så­le­des 104.000 kr. om må­ne­den, mens de øv­ri­ge stam­spil­le­re i FC Midtjyl­land lig­ger end­nu hø­je­re.

An­fø­rer Kri­sti­an Ba­chBak hæ­ver hver må­ned om­kring 220.000 kr. ( og fi k ved sin til­træ­del­se 12 mio. kr. som et en­gangs­be­løb), top­sco­rer Martin Pu­sic tje­ner det sam­me ( men fi k ik­ke en til­sva­ren­de stor sign- on fee), og Jakob Poul­sen, Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen, Pet­ter An­der­s­son, Tim Sparv samt Jo­han Da­hlin lig­ger al­le på mel­lem 150.000 og 200.000 kr. om må­ne­den.

Fik agen­ter an­be­fa­let

Over for BT vur­de­rer en lang ræk­ke nu­væ­ren­de og tid­li­ge­re sport­s­che­fer og agen­ter, at Syl­ve­ster Ig­bo­un, Izun­na Uzo­chukwu og Rilwan Has­sen ’ bur­de’ tje­ne mel­lem to og tre gan­ge så me­get, som de gør, alt­så 150.000 kr. per må­ned.

» Jeg har sagt det til klub­ben man­ge gan­ge, men der er ik­ke no­get, de kan gø­re ved det. Da jeg fi k min kon­trakt, for­hand­le­de jeg selv og sag­de, hvor me­get jeg ger­ne vil­le ha­ve, men sport­s­di­rek­tø­ren ( Claus Ste­in­le­in, red.) sag­de, at de ik­ke kun­ne til­by­de me­re. Den­gang hav­de de ik­ke klu­be­je­ren ( Mat­t­hew Ben­ham, red.) og var tæt på at gå kon­kurs, « si­ger Rilwan Has­san.

På de fo­re­gå­en­de si­der har BT be­skre­vet, hvor­dan FC Midtjyl­land har be­nyt­tet sig af kri­tisab­le me­to­der i mindst et af de til­fæl­de, hvor de har hen­tet un­ge afri­ka­ne­re til He­den, men Syl­ve­ster Ig­bo­uns, Izun­na Uzo­chukwus og Rilwan Has­sans agent­for­hold er gan­ske in­ter­es­san­te.

Til at va­re­ta­ge de­res in­ter­es­ser er så­le­des tre per­so­ner med tæt til­knyt­ning til FC Midtjyl­land. Rilwan Has­san fandt sin agent, den tid­li­ge­re Ikast fS- spil­ler Klaus Gran­lund, gen­nem den ple­je­fa­mi­lie, FCM in­stal­le­re­de ham hos, da han som 16- årig kom til Dan­mark. Syl­ve­ster Ig­bo­un valg­te sin agent, den tid­li­ge­re FCM- spil­ler Sø­ren Bar­slund, på an­be­fa­ling fra den da­væ­ren­de FCM- ung­dom­stræ­ner og nu­væ­ren­de Ho­bro- chef, Jonas Dal. Og Izun­na Uzo­chukwu kom i stal­den hos An­drew Zo­lot­ko, der og­så har de to tid­li­ge­re FCM- spil­le­re Ba­ba Coll­ins og Ge­or­ge Fl­o­re­scu. Al­le tre un­der­stre­ger, at de er gla­de for de­res agen­ter - al­li­ge­vel er der og­så et ’ men’.

» Jeg har ik­ke no­get ondt at si­ge om min agent. Men ham og klub­ben ken­der hin­an­den, og de er som fa­mi­lie. Jeg fø­ler ik­ke, der bli­ver kæm­pet godt nok for os, så vi kan få det, vi er værd. Men jeg kan ik­ke si­ge, at min agent ar­bej­der me­re for klub­ben end for mig, « si­ger Rilwan Has­san og til­fø­jer:

» Det er svært for os, for le­del­sen og agen­ter­ne er dan­ske, og vi er ni­ge­ri­a­ne­re, så vi er imel­lem dem, og så­dan er det. Hvis vi hav­de haft agen­ter, som ik­ke hav­de væ­ret fra Dan­mark, hav­de det væ­ret me­get bed­re, « for­kla­rer Rilwan Has­san.

Izun­na Uzo­chukwu, Rilwan Has­san og Syl­ve­ster Ig­bo­un har til­sam­men me­re end 400 Su­per­liga­kam­pe på cv’et. Al­li­ge­vel får de kun mel­lem 50.000 og 70.000 kr. i grund­løn hver må­ned hos FC Midtjyl­land. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.