Boi­le­sens sto­re top fem- drøm

Ni­co­lai Boi­le­sen sig­ter mod Eu­ro­pas top. Den span­ske liga er at­trak­tiv, si­ger han

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - MOD NYE MÅL Jo­han Lyng­holm jo­hp@ spor­ten. dk Fo­to: EPA

23- åri­ge Ni­co­lai Boi­le­sen har for længst sat sit so­li­de af­tryk på græs­set i hol­land­ske Ajax Am­ster­dam.

Ven­stre­ba­ck­ens fem år i stor­klub­ben har budt på mester­ska­ber, Cham­pions Le­ague- fod­bold og en sta­tus som vi­ce­an­fø­rer. Men til som­mer kan det væ­re slut. Her skal Ni­co­lai Boi­le­sen en­ten for­læn­ge med el­ler for­la­de Am­ster­dam- klub­ben, hvad der er fast pro­ce­due i Ajax, når en spil­ler har ét år til­ba­ge af kon­trak­ten. Me­get pe­ger mod et exit.

» Det kun­ne væ­re sundt at prø­ve no­get nyt og kom­me ud af min ’ com­fort zo­ne’. At bli­ve skub­bet ud i no­get helt nyt på en ny sce­ne for at ud­vik­le mig vi­de­re på nog­le punk­ter, « si­ger den dan­ske lands­holds­spil­ler uden dog at luk­ke dø­ren helt i for sin nu­væ­ren­de klub, der i nær frem­tid ven­tes at in­vi­te­re Ni­co­lai Boi­le­sens far og rå­d­gi­ver, Ken­ny Boi­le­sen, til et mø­de om frem­ti­den. Men i lø­bet af den­ne som­mer skal der ske no­get på den ene el­ler an­den må­de, « si­ger Ni­co­lai Boi­le­sen, der har sig­te­kor­net ret­tet mod top­pen af eu­ro­pæ­isk fod­bold i til­fæl­det af et skif­te.

» Der er in­gen tvivl om, at jeg ger­ne vil spil­le i en af de fem stør­ste liga­er. Eng­land, Tys­kland, Spa­ni­en, Ita­li­en el­ler Frank­rig. Det er helt klart må­let, hvis jeg skal vi­de­re. Hvor det så skal væ­re, kom­mer an på klub­ben, « si­ger han.

Bej­le­re bur­de der væ­re nok af. Som BT og fle­re in­ter­na­tio­na­le me­di­er tid­li­ge­re har kun­net for­tæl­le, lu­rer span­ske klub­ber som Cel­ta Vi­go, Se­vil­la og At­léti­co Madrid på lands­holds­ba­ck­en. Ni­co­lai Boi­le­sen, som de se­ne­re år har gå­et til span­skun­der­vis­ning ’ for­di, jeg godt kan li­de at læ­re an­dre sprog,’ er­ken­der, at et skif­te til den span­ske Priméra Di­visíon lok­ker.

» Den span­ske liga er uden tvivl at­trak­tiv. Nu er der to span­ske hold i se­mi­fi­na­len i Cham­pions Le­ague og en i Eu­ro­pa Le­ague, så det vid­ner om, at den span­ske liga er godt kø­ren­de. Der er in­gen tvivl om, at den span­ske liga er bed­re end den hol­land­ske, men der er fle­re liga­er, der er in­ter­es­san­te. Jeg væl­ger ik­ke ud fra liga. Det vig­tig­ste er, at klub­ben er in­ter­es­sant, og så må vi se, i hvil­ken liga den lig­ger. «

Der ven­ter alt­så på al­le må­der en af­gø­ren­de som­mer for Ni­co­lai Boi­le­sen, der og­så har en EM- kva­li­fi­ka­tions­kamp i Par­ken mod Ser­bi­en 13. ju­ni at se frem til, in­den trans­fer­vin­du­et åb­ner 1. juli.

» Men først skal jeg ha­ve en snak med Ajax, og så er der 100 ting, der kan ske in­den for de næ­ste tre må­ne­der. Jeg ved fak­tisk ik­ke en gang, om jeg skal træ­ne i mor­gen el­ler ej, « si­ger Ni­co­lai Boi­le­sen.

Ni­co­lai Boi­le­sen ( th.) er klar til at sprin­ge ud i no­get stør­re end den hol­land­ske liga og si­ger blandt an­det, at den span­ske liga er at­trak­tiv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.