Boi­le­sen hå­ber på U21- des­sert til Fischer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BOOST EF­TER SKA­DE Jo­han Lyng­holm jo­hp@ spor­ten. dk

20- åri­ge Vik­tor Fischer gjor­de for ny­lig co­me­ba­ck på Ajax’ første­hold ef­ter 14 må­ne­ders ska­des- pau­se. For­ud var gå­et et sandt ska­des­ma­re­ridt, som ven­nen og klubkam­me­ra­ten Ni­co­lai Boi­le­sen bed­re end de fle­ste kan sæt­te sig ind i. Han har tid­li­ge­re sid­det ude i halvan­det år med en ska­de.

» Jeg er im­po­ne­ret over, hvor­dan Vik­tor er kom­met til­ba­ge. Han ser rig­tig stærk og frisk ud og har den her en­tu­si­as­me, som jeg og­så selv har talt om, når jeg er kom­met til­ba­ge ef­ter en lang ska­des­pau­se. Den kan man kun ha­ve, når man har væ­ret ude i så lang tid. Den gnist kan jeg sag­tens for­hol­de mig til, og det er fedt at se, « si­ger Ni­co­lai Boi­le­sen.

19. april gjor­de Vik­tor Fischer co­me­ba­ck i Æres­di­vi­sio­nen, og ugen ef­ter star­te­de han in­de mod Zwol­le. Der­med er Fischer godt på vej mod en form, der iføl­ge Ni­co­lai Boi­le­sen gør ham be­ret­ti­get til det U21- lands­hold, der skal spil­le EM med start 17. ju­ni.

» At han har få­et spil­let et par kam­pe, in­den sæ­so­nen er slut, er en bonus for Vik­tor, og for­hå­bent­lig kan des­ser­ten kom­me i form af U21EM, som kan gi­ve ham et rig­tig stort boost, så han kan bra­ge helt igen­nem næ­ste år, « si­ger Ni­co­lai Boi­le­sen og af­vi­ser, at den ska­des­pla­ge­de of­fen­siv­spil­ler vil væ­re for ru­sten til en slut­run­de ef­ter sin lan­ge ska­des­pau­se.

» Der er sta­dig halvan­den må­ned til EM, og vi har sta­dig to kam­pe til­ba­ge. Så det kan jeg ik­ke se, der skal væ­re no­gen pro­ble­mer i. «

Vil ik­ke ta­ge an­dres plads

Hvad an­går Ni­co­lai Boi­le­sen selv, har U21- land­stræ­ner Jess Thorup tid­li­ge­re ud­talt, at hver­ken Ajax­ba­ck­en el­ler Chri­sti­an Erik­sen ( spil­le­re født på el­ler ef­ter 1. ja­nu­ar 1992 kan del­ta­ge) umid­del­bart er i spil til en plads, da han be­trag­ter dem som etab­le­re­de A- lands­holds­spil­le­re.

Selv­om Ni­co­lai Boi­le­sen er stolt over at re­præ­sen­te­re sit land, har han da hel­ler ik­ke nog­le pla­ner om at ta­ge plad­sen fra de spil­le­re, der har væ­ret med til at kva­li­fi­ce­re Dan­mark til EM. Spil­le­re som Brønd­bys Riza Dur­mi­si og Es­b­jergs Jonas Knudsen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.