Børn skal væ­re børn

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Flem­m­ing Brandt flb@ spor­ten. dk

ONS­DAG 29. APRIL 2015

TA­LEN­TER

Børn skal be­hand­les som børn - ik­ke som små voks­ne. Og så skal der og­så ger­ne væ­re ta­len­ter i den dan­ske Su­per­liga om bå­de fem og ti år.

Så­dan ly­der en kort sammenfatning af DBUs ar­gu­men­ter for at si­ge nej til den ca­ta­lan­ske stor­klub Bar­ce­lo­nas pla­ner om at etab­le­re et fod­bold- aka­de­mi for dren­ge på mel­lem seks og 16 år i Bal­lerup.

» Vi kan ik­ke stå in­de for så­dan et aka­de­mi, hvor man fo­re­ta­ger en ud­væl­gel­se helt ned til seksårs- al­de­ren. Børn skal tri­ves og fin­de glæ­de ved fod­bold, de skal be­hand­les som børn. Det her aka­de­mi ser ud til at hand­le om ud­væl­gel­se - og ik­ke ud­vik­ling. Det le­ver ik­ke op til DBUs ret­nings­linjer og vær­di­er, « fast­slår næst­for­mand Bent Clau­sen.

Stærk for­e­nings­kul­tur

Han for­kla­rer, at Bar­ce­lo­na ik­ke kan op­ret­te et aka­de­mi på dansk grund uden grønt lys fra DBU. Iføl­ge det in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bunds, FI­FAs, re­gel­sæt om fod­bol­da­ka­de­mi­er, skal det na­tio­na­le for­bund god­ken­de det, hvis en klub fra et an­det land øn­sker at grund­læg­ge et fod­bol­da­ka­de­mi på dansk jord.

» Der er sto­re for­skel­le fra land til land, og i Dan­mark har vi en me­get stærk for­e­nings­kul­tur. Der kan vi selv ta­ge va­re på vo­res ta­len­ter, mens i an­dre lan­de vil det må­ske væ­re godt for ta­len­t­ar­bej­det, hvis Bar­ce­lo­na kom- mer med et nyt aka­de­mi. «

» De dan­ske klub­ber har nog­le krav, som de skal over­hol­de i for­hold til ta­len­t­ar­bej­det for en­ten at få A-, B- el­ler T- li­cens. Sam­ti­dig vil vi og­så ger­ne sik­re, at der er dan­ske ta­len­ter i Su­per­liga­en om bå­de fem og ti år, « fast­slår DBUs næst­for­mand.

Mor­ten Ol­sen, der igen­nem en lang år­ræk­ke som land­stræ­ner har sat si­ne sto­re fin­ger­af­træk på DBUs hold­nin­ger, vil ik­ke kom­men­te­re på DBUs af­vis­ning af Bar­ce- lo­na.

» Det er jeg ik­ke ble­vet ind­dra­get i, så det har jeg in­gen kom­men­ta­rer til, « si­ger land­stræ­ne­ren.

Den tid­li­ge­re lands­holds­stjer­ne og Bar­ce­lo­na- spil­ler, Al­lan Si­mon­sen, var ud­pe­get til en rol­le som am­bas­sa­dør for ta­len­ta­ka­de­mi­et. Men han er og­så me­get få­mælt om DBUs af­slag.

» Det vil jeg ik­ke kom­men­te­re, men DBU må jo ha­ve si­ne grun­de, « kon­sta­te­rer han.

Al­lan Si­mon­sen skul­le væ­re am­bas­sa­dør for Bar­ce­lo­nas aka­de­mi i Bal­lerup, men nu har DBU sagt nej til at det kan etab­le­res. » DBU må jo ha­ve si­ne grun­de, « kon­sta­te­rer den tid­li­ge­re lands­holds­stjer­ne. Fo­to: Thomas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.