Nu får vi­dun­derd

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DE­BUT Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk

Det har ta­get må­ne­der, men nu kan det nor­ske stjer­neskud Martin Øde­gaard en­de­lig få sin de­but for Re­al Madrid i La Liga.

Der­for ko­ger fod­bold- Nor­ge li­ge nu over af for­vent­nin­ger til na­tio­nens stør­ste fod­bold­håb no­gen­sin­de.

Det er ik­ke sik­kert, at træ­ner Car­lo An­ce­lot­ti væl­ger at gø­re brug af 16- åri­ge Martin Øde­gaard, men i går be­kræf­te­de klub­ben, at han for før­ste gang er med i trup­pen si­den vin­ter­skift et fra Strøms­god­set i ja­nu­ar.

Den lan­ge ven­te­tid har på det se­ne­ste el­lers ført til sta­dig me­re kri­tik af ind­kø­bet af den nor­ske te­e­na­ger, hvor især span­ske me­di­er har væ­ret eft er nord­man­den, som ik­ke har kun­net få det til at fun­ge­re på Re­al Madrids ta­lent­hold, Ca­stil­la.

Var Martin Øde­gaard i vir­ke­lig­he­den ba­re end­nu en hy­pet te­e­na­ger, der ik­ke vil­le slå til?

Det spørgs­mål kan kun ti­den sva­re på, og må­ske sva­rer Martin Øde­gaard al­le­re­de kri­tik­ker­ne selv i aft en mod Al­me­ria.

Skul­le skift et til Re­al Madrid en­de i en fi asko for Martin Øde­gaard, kan han dog trø­ste sig selv med, at man­ge an­dre før ham har fl op­pet fælt, selv­om de var ud­skre­get som den nye ’ vi­dun­der­dreng’ i fod­bold­ver­de­nen.

BT ser nær­me­re på fem af de ’ vi­dun­der­dren­ge’, som ik­ke le­ve­de op til præ­di­ka­tet.

ONS­DAG 29. APRIL 2015

Martin Øde­gaard. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.