Fuglsang ær­ger­lig over Ri­is- fy­ring

Asta­na- ryt­te­ren tror, at Bjar­ne Ri­is ven­der til­ba­ge til cy­kel spor­ten og me­ner, at den tid­li­ge­re hol­de­jer sta­dig har mas­ser at by­de ind med

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ØV Fo­to: Nils Meilvang og Si­mon Læs­søe

Jep­pe Pe­der­sen

jepp@ spor­ten. dk Asta­nas Jakob Fuglsang hav­de helst set et an­det ud­fald, end da han for en må­ned si­den så sin tid­li­ge­re ar­bejds­gi­ver Bjar­ne Ri­is bli­ve fy­ret fra Tin­koff- Saxo. Den dan­ske bjer­gryt­ter har go­de min­der fra sin tid på det da­væ­ren­de Team Saxo Bank, og han hu­sker den for­hen­væ­ren­de hol­de­jer for po­si­tiv ind­fly­del­se på cy­kel­spor­ten.

» Jeg sy­nes, det er ær­ger­ligt, at Bjar­ne Ri­is er ude af spor­ten. Han har gjort me­get godt. Han har ind­ført det bi­o­lo­gi­ske pas og gjort man­ge an­dre go­de ting for cy­kel­spor­ten, og jeg sy­nes sta­dig, han har no­get at by­de ind med, « si­ger Jakob Fuglsang.

’ Fug­len’ kør­te un­der Bjar­ne Ri­is’ bre­de vin­ger fra 2009 til 2010. Den tid­li­ge­re Team Saxo Bank- chef så po­ten­ti­a­let i den den­gang 25- åri­ge landevejsrytter, ef­ter Fuglsang fik sit gen­nem­brud og vandt Post Dan­mark Rundt for først gang i 2008.

På Team Saxo Bank fik Fuglsang sit helt sto­re in­ter­na­tio­na­le gen­nem­brud. På det le­gen­da­ri­ske bjerg Mont Ven­toux i Dauphiné Li­béré kør­te han fra de helt sto­re ka­no­ner som Ivan Bas­so, Al­ber­to Con­ta­dor og Ca­del Evans og blev fem­mer på eta­pen. Sam­let op­nå­e­de sil­ke­bor­gen­se­ren en flot sam­let sjet­te­plads i lø­bet, der var Fuglsangs før­ste sto­re in­ter­na­tio­na­le test.

De­but i Tou­ren

Bjar­ne Ri­is valg­te året ef­ter at gi­ve Jakob Fuglsang de­but i Tour de er helt ude, og han kom­mer må­ske nok til­ba­ge til spor­ten på et el­ler an­det tids­punkt, « si­ger Fuglsang.

Vil ik­ke ha­ve Tin­kov som chef

Jakob Fuglsangs kon­trakt med Asta­na ud­lø­ber til som­mer, og dan­ske­ren kan me­get vel væ­re på vej væk. Men hvis Oleg Tin­kov bli­ver ved ro­ret, bli­ver det iføl­ge Fuglsang ik­ke til et gen­syn.

» Hvis Saxo fort­sæt­ter i cy­kel­spor­ten, må vi se, hvor de fort­sæt­ter hen, men bli­ver de ved Tin­kov ( Oleg, red.), så ved jeg ik­ke, om det er in­ter­es­sant, så­dan som hol­det ser ud på nu­væ­ren­de tids­punkt, « si­ger han.

Jakob Fulgs­ang har i for­års­sæ­so­nen væ­ret for­ry­gen­de kø­ren­de for Asta­na, men har yt­ret am­bi­tio­ner om at skif­te hold til som­mer, for­di han øn­sker at kø­re én af de sto­re Grand Tours som kap­ta­jn.

Jakob Fuglsang fik sit helt sto­re gen­nem­brud un­der da­væ­ren­de Team Saxo Bank- ejer Bjar­ne Ri­is. Asta­na- ryt­te­ren hå­ber, at Ri­is ven­der til­ba­ge til cy­kel­spor­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.