’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BØSSERØVS- SA­GEN Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ bt. dk Per Ber­tel­sen, for­mand i DHF

I øje­blik­ket vil po­li­ti­ker­ne ses og hø­res, for­di vi står for­an et valg til Fol­ke­tin­get i den nær­me­ste frem­tid

Per Ber­tel­sen, be­sty­rel­ses­for­mand i Dansk Hånd­bold For­bund ( DHF), træk­ker på skul­dre­ne af, at Fol­ke­tin­gets kul­tur­ud­valg har valgt at ta­ge ’ bøs­se­røvs­sa­gen’ med Klavs Bruun Jør­gen­sen som om­drej­nings­punkt op på et po­li­tisk ni­veau.

Kul­tur­mi­ni­ster Ma­ri­an­ne Jel­ved ( R) skal be­sva­re tre spørgs­mål ved­rø­ren­de den epi­so­de, hvor Team Tvis Holste­bro- træ­ne­ren Klavs Bruun Jør­gen­sen kald­te Skjern­spil­le­ren Da­ni­el Svens­son en ’ bøs­se­røv’.

Et af dem går på, om Klavs Bruun Jør­gen­sen kan væ­re land­stræ­ner, når han be­nyt­ter sig af ord af den slags un­der en hånd­bold­kamp.

Per Ber­tel­sen øn­sker ik­ke for al­vor at for­hol­de sig til, at sa­gen nu kom­mer i be­rø­ring med Fol­ke­tin­gets po­li­ti­ke­re.

» Jeg har ik­ke an­det at si­ge til det, end at de kan ta­ge den op, hvis de vil. Der kan vi hver­ken gø­re fra el­ler til. DHF har luk­ket sa­gen, og der­for har vi ik­ke fle­re kom­men­ta­rer til den, « si­ger be­sty­rel­ses­for­man­den.

Kan du fo­re­stil­le dig, at det kom­mer til et punkt, hvor DHF på grund af et po­li­tisk pres bli­ver nødt til at fin­de en an­den land­stræ­ner end Klavs Bruun Jør­gen­sen?

» Nej, det kan jeg slet ik­ke. I øje­blik­ket vil po­li­ti­ker­ne ses og hø­res, for­di vi står for­an et valg til Fol­ke­tin­get i den nær­me­ste frem­tid. Det er jo, som det er, og det må vi le­ve med. Jeg neg­li­ge­rer ik­ke Klavs Bruun Jør­gen­sens ud­ta­lel­se i kam­pen - an­gå­en­de det har DHFs Di­sci­pli­nær­ud­valg ud­sendt det, der skul­le si­ges om den sag, « si­ger Per Ber­tel­sen.

Du si­ger, at po­li­ti­ker­ne ger­ne vil ses og hø­res i øje­blik- ket. Skal det tol­kes som om, du me­ner, det er lat­ter­ligt, at kul­tur­ud­val­get ta­ger sa­gen op?

» Det har jeg over­ho­ve­det ik­ke sagt no­get om. De må ta­ge sa­gen op, hvis de vil det. Der kan jeg hver­ken gø­re fra el­ler til. Me­re er der ik­ke at si­ge til det. «

Har und­skyldt ord­valg

Den me­get om­tal­te epi­so­de med Klavs Bruun Jør­gen­sen og Skjern- spil­le­ren Da­ni­el Svens­son ud­spil­le­de sig, da mi­ni­ste­ri­et til DR Spor­ten, at sidst­nævn­te gik gri­nen­de fra der ik­ke bli­ver kom­men­te­ret ba­nen ef­ter at væ­re ble­vet på sa­gen, før spørgs­må­le­ne præ­sen­te­ret for det rø­de kort. er be­sva­ret i kul­tur­ud­val­get. Det fik Team Tvis Holste­broDer ven­tes et svar in­den for de træ­ne­rens tem­pe­ra­ment til Sport­s­chef i DHF, Ul­rik Wil­næ­ste fi­re uger. at nå la­va­lig­nen­de tem­pe­ra­bek, har ik­ke væ­ret til at Kul­tur­mi­ni­ster Ma­ri­an­ne tu­rer, og det var i den for­bin­træf­fe for en kom­men­tar, Jel­ved har dog al­le­re­de ta­get del­se, Bruun Jør­gen­sen kald­te men han har tid­li­ge­re ud­talt of­fent­lig af­stand til Klavs BruSvens­son for ’ bøs­se­røv’. til BT, at sa­gen ik­ke får no­un Jør­gen­sens ord­valg, og nu

Klavs Bruun Jør­gen­sen har gen kon­se­kven­ser for Klavs skal hun så be­sva­re ne­de­n­ef­ter­føl­gen­de lagt sig fladt Bruun Jør­gen­sen, når han stå­en­de tre spørgs­mål, som er ned og er­kendt og und­skyldt over­ta­ger an­sva­ret for kvin­stil­let af for­mand Flem­m­ing sin fejl og sit ord­valg. DHF har delands­hol­det til som­mer. Møller Mor­ten­sen ( S) på veg­des­u­den meldt ud, at for­bunMan­dag op­ly­ste Kul­tur­ne af kul­tur­ud­val­get.

HER ER DE TRE SPØRGS­MÅL TIL KUL­TUR­MI­NI­STE­REN

SPØRGS­MÅL 1:

Er det mi­ni­ste­rens vur­de­ring, at en kom­men­de lands­hold­stræ­ner, Klavs Bruun Jør­gen­sen, kan væ­re land­stræ­ner på et dansk lands­hold, når han un­der en hånd­bold­kamp kal­der en spil­ler fra mod­stan­der­nes hold ’ bøs­se­røv’, for­di han mi­ster be­sin­del­sen?

SPØRGS­MÅL 2:

Er det mi­ni­ste­rens vur­de­ring, at det blot er til­stræk­ke­ligt med en und­skyld­ning, når man ta­ler ned­sæt­ten­de til en hånd­bold­spil­ler og bru­ger or­det ’ bøs­se­røv’, el­ler bør den på­gæl­den­de træk­ke sig som land­stræ­ner - det er trods alt Dan­marks lands­hold, der er ta­le om?

SPØRGS­MÅL 3:

det ik­ke går ind i sa­gen med hen­blik på at gi­ve træ­ne­ren ka­ran­tæ­ne.

In­gen kon­se­kven­ser

Er det mi­ni­ste­rens vur­de­ring, at det at bru­ge or­det ’ bøs­se­røv’ som en ned­sæt­ten­de be­mærk­ning om en dansk hånd­bold­spil­ler kan ka­te­go­ri­se­res som ’ ha­te spe­ech’, og hvad er mi­ni­ste­rens prin­ci­pi­el­le hold­ning til ’ ha­te spe­ech’ i dansk sport, som mi­ni­ste­ren er an­svar­lig for?

Det får ik­ke kon­se­kven­ser for Klavs Bruun Jør­gen­sen ( th.), at han kald­te Da­ni­el Svens­son for ’ bøs­se­røv’ un­der en hånd­bold­kamp. Al­li­ge­vel er sa­gen nu lan­det på kul­tur­mi­ni­ster Ma­ri­an­ne Jel­veds ( øverst tv.) bord, hvil­ket for­mand i Dansk Hånd­bold For­bund, Per Ber­tel­sen ( ne­derst tv.), er ufor­stå­en­de over­for. Fo­to: Keld Navn­toft, Claus Fi­sker, Mor­ten Stri­ck­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.