Da­hm snart for­tid i Rø­d­ov­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FREM­TIDS­PLA­NER Pe­ter Fred­berg fred@ spor­ten. dk

I tre VM- tur­ne­rin­ger har Se­ba­sti­an Da­hm kun spil­let én kamp, men Tjek­ki­et kan bli­ve et ven­de­punkt for må­l­man­den.

In­den test­kam­pe­ne mod Schweiz og Tys­kland lig­ne­de Pa­tri­ck Gal­braith et klart første­valg for land­stræ­ner Jan­ne Karls­son. Men dén be­sked, Se­ba­sti­an Da­hm send­te mod Schweiz og Tys­kland, hvor han beg­ge gan­ge blev kå­ret som bed­ste dan­ske spil­ler, var ik­ke til at ta­ge fejl af.

» Jeg fø­ler, jeg er bed­re end no­gen­sin­de. Må­let til VM er at kom­me på ba­nen i nog­le kam­pe, spil­le godt og bi­dra­ge til hol­dets suc­ces. Hvor man­ge kam­pe, jeg får, tæn­ker jeg ik­ke over, og det er hel­ler ik­ke det vig­tig­ste. Ba­re vi spil­ler godt og bli­ver op­pe. Ger­ne med en sejr el­ler to over hold, der ran­ge­rer over os, « si­ger han.

» Pa­tri­ck ( Gal­braith, red.), Si­mon ( Nielsen, red.) og jeg er et team. For 11 år si­den spil­le­de vi før­ste gang sam­men i U18- VM i Minsk. Vi er me­re ven­ner end kon­kur­ren­ter og bak­ker hin­an­den hund­re­de pro­cent op. «

Med sin ak­ti­ve og ud­for­dren­de stil har Se­ba­sti­an Da­hm væ­ret en af Me­tal Liga­ens bed­ste spil­le­re og er for­ment­lig snart for­tid i Rø­d­ov­re Migh­ty Bulls.

Uden­land­sk in­ter­es­se

Fle­re scouts og træ­ne­re fulg­te ham i kam­pe­ne mod Schweiz og Tys­kland og sat­te sto­re kryd­ser på blok­ken.

» En klau­sul i min kon­trakt gi­ver mig mu­lig­hed for at rej­se til en uden­land­sk klub. Uden at rø­be hvem min agent ta­ler med, tør jeg godt si­ge, at det ser spæn­den­de ud. Men jeg reg­ner ik­ke med, at der sker no­get før ef­ter VM, så Ostra­va er og­så et ud­stil­lings­vin­due, « si­ger Se­ba­sti­an Da­hm.

Når årets dan­ske spil­ler kå­res til au­gust i Cir­kus­byg­nin­gen, lig­ner det i BTs op­tik en kamp mel­lem Da­ni­el Nielsen, Her­ning Blue Fox, Thomas Spel­ling, Søn­derjy­ske, og Se­ba­sti­an Da­hm.

Se­ba­sti­an Da­hm er i øv­rigt dén spil­ler i VM- trup­pen, der har re­præ­sen­te­ret flest klub­ber i sin kar­ri­e­re: 14 stk.

Han spil­le­de sin ene­ste VM- kamp mod Fin­land i 2009 i Schweiz sam­me år, han top­pe­de i USA med 24 kam­pe for Syra­cu­se Crunch i AHL.

Se­ba­sti­an Da­hm vi­ste sin VM- klas­se mod Schweiz og Tys­kland - her i en red­ning mod ty­sker­ne i Vo­jens. Nu er han for­ment­lig på vej til at skif­te Rø­d­ov­re Migh­ty Bulls ud med en uden­land­sk klub. Fo­to: Jan Kors­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.