Dansk VM- sen­sa­tion mod ja­pa­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BORD­TEN­NIS Pe­ter Fred­berg fred@ spor­ten. dk

Jo­nat­han Gro­th spil­le­de en af kar­ri­e­rens bed­ste kam­pe og skab­te sen­sa­tion i bord­ten­nis- VMs før­ste run­de i ki­ne­si­ske Suzhou med sejr over ver­dens nr. 25, ja­pa­ne­ren Ken­ta Mats­u­daira.

Sej­ren sæt­tes i re­lief af, at ja­pa­ne­ren nå­e­de kvart­fi na­len i det se­ne­ste VM i Pa­ris, og at den 22- åri­ge dan­ske me­ster er ran­ge­ret som nr. 134 i ver­den.

Jo­nat­han Gro­th vandt 4- 3 med 11- 5 i af­gø­ren­de sæt i en kamp på højt in­ter­na­tio­nalt ni­veau. Som træ­ner Li­nus Mernste­in sag­de eft er kam­pen:

» Det var en stor sejr over en stor spil­ler. Det var fan­ta­stisk at se, at Jo­nat­han kun­ne hol­de et så højt spil­le­mæs­sigt og men­talt ni­veau i en kamp over syv sæt. Jeg har al­drig set ham spil­le bed­re. «

Jo­nat­han Gro­th var en lyk­ke­lig mand eft er sej­ren.

» Der var pe­ri­o­der, hvor jeg var ved at mi­ste tro­en på, at jeg kun­ne vin­de. Jeg er me­get til­freds med, at jeg holdt ho­ve­d­et koldt og på af­gø­ren­de tids­punk­ter kun­ne be­va­re ini­ti­a­ti­vet, « si­ger han.

» Det var vig­tigt at va­ri­e­re spil­let og ik­ke bu­se for me­get på, for så bli­ver han bed­re og bed­re, og man får bol­den hur­ti­ge­re til­ba­ge. Jeg kun­ne mær­ke, han blev nervøs. Det gav ek­stra tro på, at jeg kun­ne vin­de. At slå nr. 25 ved et VM er nok det stør­ste re­sul­tat, jeg har nå­et. «

I an­den run­de i dag ven­ter tjek­ken Lu­bo­mir Jan­ca­rik, nr. 145 i ver­den. Vin­de­ren er blandt de 32 sid­ste.

Kasper Ster­n­berg, ver­dens nr. 138, blev i før­ste run­de slå­et i seks sæt af af bra­si­li­a­ne­ren Hu­go Cal­de­ra­no, ver­dens nr. 60.

I doub­len blev det dan­ske par, Gro­th og Ster­n­berg, der er tid­li­ge­re EM- sølvvin­de­re, slå­et 2- 4 i en tæt og ner­vepi­r­ren­de fight af nord­kore­a­ner­ne Kim Hy­ok Bong og Pak Sin Hy­ok.

Iføl­ge Ek­stra Bla­det er bok­se­ren Ke­vin Re­in­hard Nielsen, bror til Pa­tri­ck og Mi­cki Nielsen, ble­vet snup­pet for brug af do­ping.

Det be­kræft er Ben­ny Jør­gen­sen, for­mand for Dansk Ama­tør Bok­se Uni­on, over for avi­sen.

» Der er kom­met svar på Aprø­ven. Den er po­si­tiv. Men in­gen er skyl­di­ge, før der fo­re­lig­ger et en­de­ligt svar på B- prø­ven, « si­ger Ben­ny Jør­gen­sen til Ek­stra Bla­det.

Ke­vin Re­in­hard Nielsen blev an­gi­ve­ligt snup­pet med hæn­der­ne i do­ping­kruk­ken un­der de Sjæl­land­ske Mester­ska­ber 8. marts. /

Jo­nat­han Gro­th stod for en VM- sen­sa­tion, da han be­sej­re­de ver­dens nr. 25, ja­pa­ne­ren Ken­ta Mats­u­daira. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.