V- kvin­der amok

To tid­li­ge­re Ven­stre­mi­ni­stre røg i tot­ter­ne på hin­an­den på grup­pe­mø­de i tirs­dags

BT - - NYHEDER - Jonas Siv­kær Pet­ter­sen pett@ bt. dk

IN­FIGHT

Ven­stres fa­mi­lie­ord­fø­rer Tina Ne­der­gaard var tirs­dag i sk­ud­linj­en på par­tiets grup­pe­mø­de, hvor par­ti­kol­le­ga og so­ci­al­ord­fø­rer Ka­ren El­le­mann sat­te spørgs­måls­tegn ved Ne­der­gaards loy­a­li­tet over for par­ti­et. Det er­fa­rer BT fra kil­der i par­ti­et.

De to Ven­stre- kvin­der delt­og beg­ge i for­hand­lin­ger med so­ci­al­mi­ni­ster Ma­nu Sa­re­en ( R) om volds­døm­te fædres ret til for­æl­dre­myn­dig­hed. Iføl­ge BTs kil­der men­te El­le­mann ik­ke, at Ne­der­gaard hav­de man­dat til at si­ge, at det fra Ven­stres si­de er ufravi­ge­ligt, at fædre skal mi­ste for­æl­dre­myn­dig­he­den eft er en voldsdom.

Iføl­ge Tina Ne­der­gaard selv var det hel­ler ik­ke det, hun men­te. I en brand­sluk­nings­ma­nøv­re fi k hun So­ci­al­mi­ni­ste­ri­et til at be­kræft e sin po­in­te med, at der og­så er und­ta­gel­ser, hvor volds­døm­te fædre kan be­hol­de for­æl­dre­myn­dig­he­den.

Eft er for­hand­lin­ger­ne i tirs­dags nævn­te Tina Ne­der­gaard dog ik­ke und­ta­gel­ser­ne over for Rizau.

» Vi øn­sker det æn­dret til, at man som ud­gangs­punkt mi­ster for­æl­dre­myn­dig­he­den. Så må vi hø­re, om mi­ni­ste­ren er pa­rat til at gå li­ge så langt som Ven­stre, « sag­de hun til nyheds­bu­reau­et.

I en in­tern mail, som BT er kom­met i be­sid­del­se af, skri­ver Tina Ne­der­gaard føl­gen­de til si­ne par­ti­fæl­ler:

’... Det blev på grup­pe­mø­det dra­get i tvivl, om jeg har fulgt grup­pens man­dat, og om jeg loy­alt over for grup­pen gen­gav mit bi­drag til for­hand­lin­ger­ne hos mi­ni­ste­ren i mor­ges. Jeg har na­tur­lig­vis holdt mig in­den for det man­dat, der blev mig gi­vet i grup­pen, li­ge­som jeg selv­føl­ge­lig ru­ti­ne­mæs­sigt har gen­gi­vet sa­gens fak­ti­ske for­hold over for grup­pen på da­gens mø­de.’

Be­kræft er episo­den

Tina Ne­der­gaard be­kræft er episo­den over for BT, men øn­sker ik­ke at gi­ve yder­li­ge­re kom­men­ta­rer. BT har og­så for­søgt at få en kom­men­tar fra Ka­ren El­le­mann og grup­pe­for­mand Kri­sti­an Jensen, men de øn­sker ik­ke at kom­men­te­re.

Ven­stre står iføl­ge Ber­ling­s­ke Ba­ro­me­ters væg­te­de gen­nem­snit til 22,9 pro­cent og 41 man­da­ter, hvil­ket sva­rer til en til­ba­ge­gang på seks man­da­ter si­den sid­ste fol­ke­tings­valg.

Til­ba­ge­gan­gen ud­lø­ser en ben­hård kamp om par­tiets fol­ke­tings­ta­bu­ret­ter. Tina Ne­der­gaard hav­de i før­ste om­gang af­vist at genop­stil­le til Fol­ke­tin­get, men kæm­per nu en in­dædt kamp med Ka­ren El­le­mann om man­da­ter­ne i Kø­ben­havns Omegns Stor­kreds.

Tirs­da­gens in­fi ght kun­ne ty­de på, at det bli­ver en hård kamp om Vman­da­ter­ne på den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn.

Re­ge­rin­gen vend­te for ny­lig på en tal­ler­ken og vil ik­ke læn­ge­re au­to­ma­tisk gi­ve volds­døm­te for­æl­dre ret­ten til myn­dig­he­den over de­res børn.

Ven­stre- kvin­der­ne Tina Ne­der­gaard og Ka­ren El­le­mann stil­ler op i sam­me valg­kreds. I tirs­dags slog det gni­ster mel­lem de to på grup­pe­mø­det.

Fo­to: Linda Ka­strup og Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.