Me­re end valg­fl æsk

BT - - DEBAT - DY­RE­VEL­FÆRD Fø­de­va­re­mi­ni­ster ( S) DAN JØR­GEN­SEN Bags­værd

Dan Jør­gen­sen

Dansk Fol­ke­par­tis Den­nis Flydt­kjær be­skyl­der mig her i spal­ter­ne for kun at væ­re dyreven, når valg­trom­mer­ne dun­drer. Det gør han, for­di jeg for­le­den kom med et for­slag om at hæ­ve straff ene for dy­re­mis­hand­ling. Men hvis han vid­ste ba­re lidt om mit po­li­ti­ske vir­ke, vil­le han vi­de, at dy­re­vel­færd al­tid har lig­get mig me­get på sin­de.

Som mi­ni­ster har jeg blandt an­det la­vet en hi­sto­risk aft ale med er­hver­vet og in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner om bed­re dy­re­vel­færd i svi­ne­stal­de­ne, jeg har ta­get ini­ti­a­tiv til at gø­re sex med dyr ulov­ligt, og nu vil jeg alt­så og­så hæ­ve straff ene for dy­re­mis­hand­ling. Lig­nen­de til­tag så man ik­ke, da DF igen­nem 10 år send­te sel­vop­fyl­den­de øn­ske­li­ster til VKre­ge­rin­gen for­ud for hver fi nans­lov.

Der ske­te in­gen­ting, så det klin­ger hult, at DF sy­nes, at nye til­tag kom­mer for sent, hver gang de hand­ler om dy­re­vel­færd. Men jeg er da glad for, at vi til­sy­ne­la­den­de kan gø­re fæl­les front i den her sag, så be­grav strid­s­øk­sen, Den­nis, og lad os stem­me de hø­je­re straff e hjem sam­men.

Mor­ten Kor­n­bech Lar­sen

Fø­de­va­re­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen ta­ler og spar­ker nedad med si­ne far­ve­ri­ge og selv­prom­ove­ren­de PRstunts, som han iføl­ge BT har væ­ret ude at for­sva­re i Oden­se. For hvem hav­de han egent­lig fo­re­stil­let sig skul­le stå beno­vet og tak­ke for tre simp­le og ra­sen­de dy­re ko­st­råd, som en­hver sko­le­klas­se kun­ne ha­ve fun­det på? Hvor dum­me tror han, at vi er?

Eft er et års tid med svulstig po­pulis­me, over­fl ødig lov­giv­ning samt dy­re mad­pro­jek­ter må man fryg­te, hvad fø­de­va­re­mi­ni­ste­ren mon fi nder på i næ­ste uge. In­tet PR- stunt sy­nes at væ­re for ba­nalt for Dan Jør­gen­sen. In­tet.

Fø­de­va­re­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen ( S) be­sø­ger en svi­ne­farm.

Fo­to: Son­ny Munk Carl­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.