Ja, Fer­ra­ri­er fj er­ner fo­kus fra Gud

BT - - DEBAT - PE­TER LIND

Provst og sog­ne­præst, Mid­del­fart

nog­le ik­ke bli­ver hen­tet i dy­re bi­ler. De bli­ver mis­un­de­li­ge og ke­de af det over, at de­res for­æl­dre ik­ke har tænkt på det. Jeg blan­der mig ik­ke i, hvor­dan for­æl­dre hol­der fe­sten for de­res kon­fi rmand, men de her bi­ler skal ik­ke hol­de på kir­ke­plad­sen, så­dan at det er me­get syn­ligt, når man kom­mer ud af kir­ken eft er den her kon­fi rma­tion, hvor vi li­ge har un­der­stre­get, at al­le er li­ge – for så bli­ver der med det sam­me gjort kraft igt for­skel på kon­fi rman-

PRO­BLE­MET ER, AT

der­ne. Så­dan en smart rød sport­s­vogn ta­ger en del op­mærk­som­hed, så­dan at det kom­mer til at dre­je sig om den en­kel­te kon­fi rmand, hvor det bur­de dre­je sig om dem al­le den dag. Det kan me­get hur­tigt få kon­fi rma­tio­nen til at hand­le om no­get for­kert. Kon­fi rma­tio­nen hand­ler om at be­kræft e sin dåb og fejre det. Dy­re bi­ler fj er­ner op­mærk­som­he­den fra det, det dre­jer sig om. Hvis man ab­so­lut skal hen­tes på den her må­de, så be­der jeg mi­ne kon­fi rman­der om at ta­ge hen­syn til de an­dre ved, at bi­ler­ne hol­der lidt væk ude på den off ent­li­ge vej. Det er der fuld for­stå- el­se for blandt mi­ne kon­fi rman­der og for­æl­dre.

prø­ver at un­der­stre­ge over for kon­fi rman­der­ne, er, at de­res dåb be­ty­der, at de er Guds børn – og at de som Guds børn er fuld­stæn­dig li­ge. Der er ik­ke for­skel på men­ne­sker over­for Gud. Om man er rig el­ler fat­tig, sort el­ler hvid, så el­sker Gud al­le si­ne børn på sam­me må­de. Så­dan er det i Guds ri­ge, men vo­res ver­den kan desvær­re ik­ke le­ve helt op til det – men der­for be­hø­ver de ik­ke at få smidt den ulig­hed i ho­ve­d­et, li­ge når de træ­der ud af kir­ken.

DET, JEG VIR­KE­LIG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.