Nej, en fl ot bil fest­lig­gør da­gen

BT - - DEBAT - MIKKEL THOMSAGER

Che­fre­dak­tør på Bil­ma­ga­si­net

ik­ke no­get galt i, at man bli­ver hen­tet i en fl ot bil ved kir­ken. Det er en po­li­ti­se­ring af det krist­ne bud­skab, som præ­ster­ne har gang i. Det er helt for­kert, og jeg kan slet ik­ke for­stå, at de skal blan­de sig i det. Man kan godt ar­gu­men­te­re for, at spørgs­må­let om lig­hed i sam­fun­det har en re­li­gi­øs un­der­to­ne, men jeg kan slet ik­ke for­stå, at præ­ster­ne blan­der sig i det her. Det hand­ler om, hvor­dan en fa­mi­lie øn­sker at af­vik­le en kon­fi rma­tion,

SELV­FØL­GE­LIG ER DER

og det skal præ­sten ik­ke blan­de sig i. Det er op til den en­kel­te kon­fi rmand og kon­fi rman­dens fa­mi­lie at for­hol­de sig til. Hvis man gør re­li­gion så po­li­tisk, så er det den sten­sik­re vej til at re­du­ce­re an­tal­let af til­hæn­ge­re. Det er ik­ke så­dan, jeg for­står den krist­ne re­li­gion, som jeg og­så er en del af.

er med til at fest­lig­gø­re da­gen fuld­stæn­dig li­ge­som tø­jet, fe­sten og alt det an­det. Det er li­ge­som at bli­ve hen­tet i et fi nt kø­re­tøj til et bryl­lup, og det er da en rig­tig god må­de at gø­re da­gen spe­ci­el på.

EN FLOT BIL

for­tæn­ke an­dre i at mis­un­de den kon­fi rmand, der bli­ver hen­tet i en Fer­ra­ri – men omvendt vil jeg væ­re rig­tig ked af det, hvis jeg ik­ke måt­te hen­te min søn i en Fer­ra­ri, og det har jeg for øv­rigt gjort for to af mi­ne søn­ner, for­di de øn­ske­de det. De to er me­get in­ter­es­se­re­de i bi­ler, så de syn­tes, det vil­le væ­re sjovt at bli­ve hen­tet i en Fer­ra­ri. Min tred­je søn er li­geg­lad. Hvad nu, hvis jeg hav­de hen­tet mi­ne søn­ner i min gam­le Lo­tus Su­per Se­ven. Det er ik­ke no­gen dyr bil. Er den til­stræk­ke­lig so­ci­a­li­stisk for lig­heds­præ­sten til at måt­te op­træ­de ved kir­ken?

JEG KAN IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.