Respekt for vi­sio­ner­ne

ME­NER

BT - - DEBAT -

Hen­rik Ros­sing hed­der den, for langt de fl este, ukend­te ejer af Fit­ness Wor­ld. En her­re, der nu kan kal­de sig mil­li­ar­dær eft er at ha­ve solgt fi tnes­skæ­den til en norsk ka­pi­tal­fond. HER­FRA SKAL DER ly­de et stort til­lyk­ke med sal­get, der vid­ner om, hvad vi­sio­ner kan fø­re til, hvis de kom­bi­ne­res med fl id og den rig­ti­ge for­ret­ningsnæ­se. For fak­tum er, at Dan­mark er dybt afh æn­gig af iværk­sæt­te­re, der tør sat­se, sim­pelt­hen for­di det kan ska­be vær­di og rig­dom for he­le sam­fun­det. Der kom­mer ar­bejds­plad­ser og der­med øge­de skat­te­ind­tæg­ter, når iværk­sæt­te­re har held med de­res pro­jek­ter. Hel­dig­vis er der sta­dig fl ere, som tør ka­ste sig ud på dybt vand. Sko­ler har iværk­sæt­te­ri på ske­ma­et, og mo­det til at ska­be sin egen virk­som­hed er om­gær­det af respekt. Det er et re­elt al­ter­na­tiv til at sø­ge et job i en al­le­re­de ek­si­ste­ren­de virk­som­hed. DER­FOR SKAL VI som sam­fund gø­re det yp­per­ste for at pas­se på de iværk­sæt­te­re, der på sigt kan le­ve­re en del af den øko­no­mi­ske vækst, vi som sam­fund er afh æn­gi­ge af. Moms­reg­ler og Skats ad­mi­ni­stra­tion er van­ske­ligt gen­nem­sku­e­li­ge og der­med po­ten­ti­elt øde­læg­gen­de for de små virk­som­he­der, men­te over 40 pro­cent af iværk­sæt­te­re i en et halvt år gam­mel un­der­sø­gel­se fra Dansk Iværk­sæt­ter­for­e­ning. Stort set sam­me an­del har van­ske­lig­he­der med at få fi nan­si­e­rin­gen på plads, for­di langt de fl este ban­ker er på­hol­den­de og kræ­ver sor­te tal på bund­linj­en, hvil­ket i sig selv er en van­ske­lig­hed for en nystar­tet virk­som­hed. DER ER FO­RE­TA­GET en ræk­ke lem­pel­ser af bu­reau­kra­ti­ske for­hin­drin­ger, så Dan­mark er et land med re­la­tiv få for­hin­drin­ger. Hel­dig­vis. Vi har brug for dem, der tør drøm­me stort.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.