HEN­RIK DAMS RIN­GE FAN­TA­SI ’’

BT - - DEBAT -

Uden no­gen form for for­ud­gå­en­de for­hand­lin­ger valg­te be­skæft igel­ses­mi­ni­ster Hen­rik Dam Kristensen i går at frem­sæt­te re­ge­rin­gens lov­for­slag om fl ygt­nin­ge i ar­bej­de skrift ligt. Det er et ual­min­de­ligt træk. Og det bed­ste ar­gu­ment fra Dam var da og­så, at han sim­pelt­hen ik­ke hav­de fan­ta­si til at fo­re­stil­le sig, at an­dre par­ti­er vil­le stem­me imod. Men det vil de. LOV­FOR­SLA­GET GÅR BL. A. ud på, at fl ygt­nin­ge­ne skal ar­bej­de mindst 10 ti­mer om ugen i lønt­ilskud, prak­tik el­ler nyt­tejob og mod­ta­ge un­der­vis­ning ty­ve ti­mer i dansk for at få de­res off ent­li­ge ydel­se. Tid­li­ge­re har un­der­sø­gel­ser vist, at langt over halv­de­len af fl ygt­nin­ge­ne eft er tre års in­te­gra­tions­ind­sats i kom­mu­ner­ne sta­dig ik­ke er i job. Det er in­gen til­fred­se med, men der er na­tur­lig­vis me­get for­skel­li­ge for­slag til, hvor­dan man skal lø­se det pro­blem.

I Ven­stre me­ner man, at re­ge­rin­gen er for blød­sø­den. Ven­stre vil ha­ve la­ve­re ydel­ser og ind­ført krav til fl ygt­nin­ge­ne om mini­mum 37 ti­mers ar­bej­de og dan­skun­der­vis­ning der­u­d­over. Men og­så re­ge­rin­gens eget støt­te­par­ti En­heds­li­sten er util­freds. De fryg­ter, at fl ygt­nin­ge kan ud­hu­le ar­bejds­mar­ke­det og bli­ve brugt - og misbrugt - som bil­lig ar­bejds­kraft . DER ER MED an­dre ord lagt op til et re­gu­lært kyl­lin­ge­spil. Re­ge­rin­gen har før haft suc­ces med at kort­slut­te for­hand­lin­ger, men den­ne gang er for­hand­lin­ger­ne end ik­ke ind­ledt. Tid­li­ge­re har Ven­stre valgt at stem­me for til­tag, som de men­te var et skridt i den rig­ti­ge ret­ning - og­så selv­om det skridt har væ­ret for kort eft er par­tiets me­ning. Men så tæt på et fol­ke­tings­valg gør man reg­ne­bræt­tet op på en an­den må­de. Det gæl­der og­så for re­ge­rin­gen, som alt­så end ik­ke vil­le ind­le­de for­hand­lin­ger­ne, før de pres­ser sa­gen i fol­ke­tings­sa­len.

Det er over­or­dent­lig sjæl­dent, at tin­ge­ne re­elt bli­ver af­gjort i fol­ke­tings­sa­len. Som re­gel er en­ten alt el­ler i hvert fald de sto­re linjer aft alt på for­hånd. Men det gæl­der alt­så ik­ke i det­te til­fæl­de. Man kan ik­ke be­fri sig for den tan­ke, at det dels byg­ger på må­lin­ger, der pe­ger på, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har få­et fat i ind­van­drer­dags­or­de­nen eft er 10- 15 år, hvor man har vil­let gø­re for lidt og for sent eft er fl er­tal­let i be­folk­nin­gens smag. Men dels og­så, at det­te kyl­lin­ge­spil byg­ger på, at man slet ik­ke er in­ter­es­se­ret i at fi le på sit eget for­slag un­der en for­hand­ling. LI­GE NU PE­GER pi­len på et ne­der­lag. Må­ske er det præ­cis, hvad Hen­rik Dam Kristensen og re­ge­rin­gen øn­sker. De la­der sig ik­ke træk­ke ind for­an di­ver­se tv- ka­me­ra­er i ti­de og uti­de af util­fred­se Ven­stre- folk og DFe­re, der på den ene si­de si­ger, at re­ge­rin­gens ud­spil er for blødt. Og på den an­den si­de SF og En­heds­li­sten, der er be­kym­re­de for ar­bejds­mar­ke­det. Med Hen­rik Dam Kri­sten­sens uor­to­dok­se til­gang kan re­ge­rin­gen li­de et gl­or­vær­digt ne­der­lag, som de hel­le­re vil for­sva­re i en valg­kamp frem­for at ind­gå et be­svær­ligt klu­de­tæp­pe­for­lig, hvor al­le al­li­ge­vel vil væ­re util­fred­se.

Hen­rik Dam Kristensen er ik­ke over­ra­sket over En­heds­li­stens re­ak­tion, men stir­rer der­i­mod di­rek­te til Ven­stre. Re­ge­rin­gens lov­for­slag skal første­be­hand­les 12. maj, og be­skæft igel­ses­mi­ni­ste­ren hå­ber at skaff e fl er­tal, så de nye til­tag kan træ­de i kraft til juli. Det er mu­ligt, Hen­rik Dam Kristensen ik­ke har fan­ta­si til at fo­re­stil­le sig, at Ven­stre vil stem­me imod. Spørgs­må­let er, om Ven­stre har fan­ta­si til at fo­re­stil­le sig, at de vil få no­get ud af at støt­te re­ge­rin­gens for­slag så tæt på et valg. Jeg tviv­ler al­vor­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.