Den ukend­te

55- årig fa­mi­lie­far og sport­s­mand står bag Dan­marks stør­ste fit­nes­skæ­de Fit­ness Wor­ld. Nu har han solgt livs­vær­ket for op mod 2,5 mia.

BT - - NYHEDER - Ka­ri­na Svens­gaard ksv@ bt. dk

MIL­LI­ARD­HAN­DEL

Han drop­pe­de sit stu­die, for­di han hel­le­re vil­le tje­ne pen­ge. For­di hans far hav­de lært ham, at pen­ge var vej­en til per­son­lig fri­hed. Det blev det. I dag har fi­lo­so­fi­en om fit­ness til en bil­lig pen­ge bragt Hen­rik Ros­sing ind i den eks­klu­si­ve klub af dan­ske mil­li­ar­dæ­rer.

Egent­lig stif­te­de han sit før­ste fit­nes­scen­ter til­ba­ge i 1986, men det blev lav­pris­fit­nes­skæ­den Fit­ness Wor­ld, som han brød igen­nem med, og som trak over­skrif­ter på al­le dan­ske net­a­vi­ser i går, da det kom frem, at kæ­den nu er ble­vet købt af nord­mænd i en mil­li­ard­han­del. Op imod 2,5 mil­li­ar­der kro­ner, vur­de­rer eks­per­ter, at den nor­ske ka­pi­tal­fond FSN Ca­pi­tal har lagt for den dan­ske fit­nessgi­gant.

Ef­ter ti år ved ro­ret i Fit­ness Wor­ld var det et ’ ve­mo­digt’ far­vel, er­kend­te eje­ren over for Ber­ling­s­ke.

» Det er ve­mo­digt at sæl­ge virk­som­he­den. Det har ik­ke væ­ret pen­ge­ne ale­ne, som har af­gjort det. Vi me­ner, at vi har fun­det de rig­ti­ge til - sam­men med os - at dri­ve virk­som­he­den i frem­ti­den, « sag­de Hen­rik Ros­sing.

’ Vi’- for­men an­ty­der, at Hen­rik Ros­sing ik­ke slip­per sit livs­værk helt, og han fort­sæt­ter så­le­des og­så som be­sty­rel­ses­med­lem og be­hol­der en min­dre ak­tiepost. Men af de 74 pro­cent af ak­tier­ne, som Ros­sing sad på, er ma­jo­ri­te­ten solgt til ka­pi­tal­fon­den. Hvor stor en an­del det vil si­ge, er hem­me­ligt, og det sam­me er den nøj­ag­ti­ge pris. Den vil in­gen ud med.

Dan­marks dy­re­ste vil­la

Fak­tum er, at me­re end 800.000 dan­ske­re er med­lem af en fit­nes­skæ­de, og 450.000 af dem har med­lem­s­kort til li­ge net­op den, som Hen­rik Ros­sing har stif­tet. Og det er der pen­ge i.

Al­li­ge­vel ved kun de fær­re- ste, hvem Hen­rik Ros­sing er.

Spør­ger man i hans net­værk, så bry­der han sig me­get lidt om op­mærk­som­he­den. End­nu min­dre når det kom­mer til at ta­le om for­mu­en.

Da BT træf­fer hans hu­stru Sop­hie Ros­sing for at bli­ve stil­let vi­de­re til hen­des mand, er be­ske­den, at der al­le­re­de er sagt, hvad der skal si­ges. I en pres­se­med­del­el­se.

Te­le­fo­nen blev ta­get i fa­mi­li­ens hjem på Ham­bros Al­le i Hel­lerup, num­mer 32. Hu­set er fra 1915, hed­der ’ Bel­la Vis­ta’, og så er det of­fi­ci­elt Dan­marks dy­re­ste vil­la, ef­ter det blev hand­let for 75 mil­li­o­ner i 2008. Tre år se­ne­re køb­te Hen­rik Ros­sing den for 50 mil­li­o­ner.

Pen­ge er driv­kraf­ten

Men selv­om det ik­ke stod skre­vet i kor­te­ne, at han skul­le bli­ve mil­li­o­nær, end­si­ge mil­li­ar­dær, så har det net­op væ­ret driv­kraf­ten i hans iværk­sæt­ter­liv. Pen­ge­ne. De var grun­den til, at han for man­ge år si­den for­lod Han­dels­højsko­len og HA- stu­di­et før tid, for­tal­te han i sit ene­ste stør­re in­ter­view til Ber­ling­s­ke Bu­si­ness i 2010.

» Jeg vil­le hel­le­re tje­ne pen­ge, « lød den simp­le for­kla­ring.

» Min far var as­su­ran­dør, og hav­de en livs­fi­lo­so­fi om at tje­ne så man­ge pen­ge som mu­ligt på så kort tid som mu­ligt. Han fik et godt liv ved det med mas­ser af per­son­lig fri­hed, og det tror jeg da har sat si­ne spor i mig, « sag­de Hen­rik Ros­sing sam­me sted.

Men der skul­le en til­fæl­dig­hed til, før han blev bragt på spo­ret af fit­nessbran­chen.

Be­gynd­te med de gam­le

Fra en eks­kæ­re­ste hør­te han, at Æl­dre Sa­gen hav­de for­søgt sig med fit­nes­scen­ter til de æl­dre, men som gam­mel sport­s­mand syn­tes han, det lød ’ helt sinds­sygt, at de ba­re vil­le la­de dem bru­ge ma­ski­ner­ne uden in­struk­tion’.

Så han til­bød at stå for træ­nin­gen og ud­dan­ne­de sig til in­struk­tør.

I 1986 op­ret­te­de han sit eget fit­nes­scen­ter, Ve og Vel, det blev til tre, og i 2000 kom den ame­ri­kan­ske fit­nes­skæ- de ’ 24 Hour’ og til­bød 50 mil­li­o­ner kro­ner kon­tant for at over­ta­ge den lil­le kæ­de.

» Egent­lig var det bed­ste, at man kun­ne se, at folk fik det bed­re. Ja, og så selv­føl­ge­lig at jeg kun­ne se, at det var en for­ret­ning med et kæm­pe vækst­po­ten­ti­a­le, « sag­de Hen­rik Ros­sing den­gang til Berl­in­ske Bu­si­ness.

Ef­ter to må­ne­ders af­slap­ning med hu­stru­en i Frank­rig oven­på sin før­ste mil­li­onhan­del, vil­le iværk­sæt­te­ren i gang igen, men en kon­kur­ren­ce­klau­sul gjor­de, at han i ste­det slog sig på re­stau­ra­tions­bran­chen.

’ Kan man dri­ve restau­rant ef­ter sam­me prin­cip som et mo­tions­cen­ter?’ spurg­te Jyl­lands- Po­sten i 2001, da han køb­te tre etablis­se­men­ter på Gam­mel Strand i in­dre Kø­ben­havn og sat­te pri­ser­ne be­trag­te­lig ned. Sva­ret kom fi­re år se­ne­re som en syn­gen­de lus­sing og et tab i mil­li­onklas­sen til føl­ge.

Op­gør med bran­chen

I 2005 vend­te han til­ba­ge til sin læst, da han stif­te­de Fit­ness Wor­ld og lag­de sig ud med he­le den sam­le­de fit­nessbran­che i Dan­mark med bil­lig træ­ning og in­gen bin­ding, men kun­der­ne jub­le­de, og i dag, ti år se­ne­re, er det før­ste cen­ter ble­vet til 152.

» Hvor­for bin­de folk? Hvis de har lyst til at stop­pe, skal de da ha­ve lov til det, og hvis pri­sen er lav og kva­li­te­ten høj, så er der da slet in­gen grund til at fast­hol­de folk kun­stigt, « for­mu­le­re­de han sin fi­lo­so­fi i 2010.

Kun­der­ne i hans kæ­de kun­ne mø­de ham til lø­be­træ­ning og bo­dy­bi­ke, som det hed den­gang. Men hvem han egent­lig var og er, som fa­mi­lie­far, sport­s­mand og ven, ved kun de al­ler­nær­me­ste.

Men hvor­for så sky, når man har skabt en suc­ces til 2,5 mil­li­ar­der kro­ner?

» Den, der le­ver stil­le, le­ver godt, « som en i hans net­værk be­mær­ker.

Og diskre­tion er en æres­sag.

Le­der si­de 4

TORS­DAG 30. APRIL 2015

Pri­vat er Hen­rik Ros­sing gift med Sop­hie Ros­sing, som han har dat­te­ren Niki­ta på 23 år med. Ud­over fit­ness har han prø­vet kræf­ter med ten­nis, hånd­bold og fod­bold. Ar­kiv­fo­to: Mi­cha­el Alts­chul/ Visu­el- Me­die

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.