Me­de­jer købt ud før mil­li­ards­alg

BT - - NYHEDER - Mi­ke Kalt­oft Jensen mi­ke@ bt. dk

TIDLIG AF­GANG

2,5 mil­li­ar­der kro­ner. Det er an­gi­ve­ligt stør­rel­sen på den po­se pen­ge, som ejer­ne af Fit­ness Wor­ld, stif­te­ren Hen­rik Ros­sing og di­rek­tør Per Lyng­bak Nielsen, har få­et for at sæl­ge Dan­marks stør­ste fit­nes­skæ­de til den nor­ske ka­pi­tal­fond FSN.

Der­med skummer de fløden af ti års hårdt ar­bej­de, hvor en kvart mil­li­ard kro­ner før Fit­ness Wor­ld er gå­et fra at skat. væ­re den nye, fræk­ke dreng i Med til hi­sto­ri­en hø­rer det, klas­sen til at væ­re ma­sto­do­nat Lehmann na­tur­lig­vis tog ten, der nær­mest er ble­vet sig godt be­talt for at op­gi­ve ene­her­sker på fit­ness- mar­ke­e­je­ran­de­len. Iføl­ge BTs opdet i Dan­mark. lys­nin­ger stak han et to­cif­ret

Et ar­bej­de, som en tred­je - mil­li­onbe­løb i den hø­je en­de og end­nu me­re ukendt - me­di lommen som føl­ge af hand­spil­ler i den len.grad hav­de sin an­del i. På grund af in­ter­ne ue­nigDer­for er da­gens mil­li­ard

Nav­net er Jan­ni­ck Le­hhe­der blev han købt ud af salg da hel­ler ik­ke no­get, som mann, og han var ind­til for Fit­ness Wor­ld for to år si­den får den ukend­te rig­mand til at to år si­den bå­de me­de­jer og og mi­ste­de der­ved sin bid af lig­ge søvn­løs om nat­ten. en vig­tig del af Fit­ness Wor­ld. ka­gen på ti pro­cent af fit­ness» Jeg var med så langt, som Han var man­den, der som kæ­den. jeg hav­de lyst, og så solg­te drifts­di­rek­tør gjor­de det hårMed sal­get til FSN vil­le det jeg min eje­ran­del for et be­de be­n­ar­bej­de og stod for den el­lers ha­ve sik­ret ham op til løb, som jeg var godt til­freds dag­li­ge drift i Fit­ness Wor­lds spæ­de år, hvor der blev åb­net nye cen­tre i ra­ket­fart.

Men i mod­sæt­ning til Hen­rik Ros­sing og Per Lyng­bak Nielsen kom­mer Jan­ni­ck Lehmann ik­ke til at ny­de godt af de nor­ske mil­li­ar­der.

Ue­nig­he­der før­te til salg

med, « si­ger Jan­ni­ck Lehmann til BT.

» I de to år ef­ter, at jeg var stop­pet, har de ar­bej­det hårdt for at få virk­som­he­den til at bli­ve end­nu stør­re, så det er fuldt fortjent. «

» Jeg si­ger ba­re til­lyk­ke, godt gå­et, og jeg er til­freds med mit eget liv. Jeg har, så jeg kan kla­re mig, « si­ger han.

Men hvor­dan har du det med at væ­re gå­et glip af så stor en mil­li­on- ge­vinst? Er man ik­ke ær­ger­lig?

» Det er jeg over­ho­ve­det ik­ke ær­ger­lig over. Jeg var godt klar over, at der var mu- lig­hed for et salg se­ne­re, så så­dan er det, « ly­der det fra Lehmann, der i øv­rigt ik­ke li­der nød.

» Med­min­dre du sø­ler dem væk, så kan du al­li­ge­vel ik­ke nå at bru­ge så man­ge pen­ge ( som Lehmann fik for sal­get af sin eje­ran­del, red.), så det er li­ge­gyl­digt, « si­ger han.

Fak­tum er da og­så, at Jan­ni­ck Lehmann i dag ejer en pragtvil­la på en af de dy­re adres­ser på Fre­de­riks­berg og i øv­rigt ik­ke har et 8- 16- job som så man­ge an­dre, men i ste­det ny­der godt af de op­tjen­te mil­li­o­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.