Fit­nes­sfyr­ste ’ Det er sinds­sygt godt gå­et’

BT - - NYHEDER -

TORS­DAG 30. APRIL 2015 Stif­tet i 2005 af Hen­rik Ros­sing Be­skæf­ti­ger 3.300 per­so­ner Om­sat­te for ca. en mil­li­ard kro­ner i 2014 Kæ­den har i dag fem cen­tre i Po­len, som er kæ- dens nye lan­de­sats­ning Over­ta­ges af den nor­ske ka­pi­tal­fond FSN Ca­pi­tal, der i for­vej­en ejer bl. a. Lag­ka­ge­hu­set i Dan­mark De nye eje­re kø­rer vi­de­re med sam­me le­del­se, med Per Lyng­bak Nielsen som adm. di­rek­tør

Hans Hen­rik Palm, tid­li­ge­re ejer af Fit­ness DK:

Han solg­te Ham­bros Al­le 32 til Hen­rik Ros­sing for 50 mil­li­o­ner kro­ner:

» Jeg har stor respekt for ham og har kendt ham si­den 1998, hvor vi mød­te hin­an­den i fit­nessbran­chen. Han er en sær­de­les dyg­tig og fin fyr, og vi har al­tid haft et godt og kol­le­gi­alt for­hold. Det er sinds­sygt godt gå­et af ham på re­la­tiv kort tid. I 2005 var ti­den til at dri­ve fit­nes­scen­tre­ne bil­ligt for over­ho­ve­det at få folk ind, så dem, der brug­te dem flit­tigt, tjen­te man ik­ke så me­get på, mens man la­ve­de pen­ge­ne på dem, der brug­te dem sjæl­dent. Det er der ik­ke no­get ho­kus po­kus i, men han sat­te det lav­pris­fit­ness i sy­stem, og der har han ramt ja­ck­pot. Han stør­ste for­ce er, at han har væ­ret så de­di­ke­ret gen­nem åre­ne. «

Hu­set på Ham­bros Al­lé er dan­marks­hi­sto­ri­ens dy­re­ste vil­la. Det tæl­ler ni væ­rel­ser, en kæl­der på 244 kva­drat­me­ter og en grund på 1785 kva­drat­me­ter. Tid­li­ge­re har eks­bok­se­ren Hans Hen­rik Palm bo­et i vil­la­en, og før det it- mil­lar­dæ­ren Erik Damgaard og hans da­væ­ren­de hu­stru An­ni Føns­by. Fo­to: Claus Bech Andersen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.