In­gen kæ­re mor

Skrev pæn be­sked til par­ke­rings­vagt, for­di han blev nødt til at par­ke­re ulov­ligt i kort tid. Ti mi­nut­ter se­ne­re fik han en bø­de

BT - - NYHEDER - Berit Hartung beh@ bt. dk

RET­FÆR­DIG­HED

’ Kæ­re par­ke­rings­vagt...’ Så­dan be­gynd­te Jan­nik Do­busz den be­sked, han for ny­lig lag­de i for­r­u­den, for­di han hav­de haft ind­brud i sin rø­de Ma­z­da og blev nødt til at par­ke­re ulov­ligt i gan­ske kort tid.

» Jeg hav­de haft ind­brud i min bil om nat­ten, og der var ble­vet stjå­let nog­le ting. så da jeg kom ud til bi­len, tænk­te jeg: Hvad gør jeg nu?, « for­tæl­ler han.

Den ene si­der­u­de på bi­len var smadret, og der­for brød han sig ik­ke om at ha­ve den stå­en­de på åben ga­de midt på Nør­re­bro. Han var sim­pelt­hen ban­ge for, at no­gen skul­le kom­me for­bi bi­len og stjæ­le den.

Der­for sat­te Jan­nik bi­len i en bag­gård bag den ejen­dom i Es­rom­ga­de i Kø­ben­havn, hvor han har kon­tor. Det er en par­ke­rings­plads, der er re­ser­ve­ret virk­som­he­der­ne i om­rå­det, og hvor det der­for kræ­ver en sær­lig li­cens at par­ke­re, og hvor det ik­ke er mu­ligt at kø­be en par­ke­rings­bil­let.

» Jeg var godt klar over, at jeg ik­ke måt­te par­ke­re der, men jeg hav­de ik­ke lyst til at par­ke­re ude på åben ga­de med en bil, hvor ru­den var smadret. Der­for skrev jeg en be­sked til par­ke­rings­vag­ten, hvor jeg for­kla­rer, at jeg mak­si­malt vil­le hol­de der to ti­mer, mens jeg ven­te­de på Falck, « for­kla­rer han.

På det tids­punkt var klok­ken ti om for­mid­da­gen. Jan­nik Do­busz gik op på sit kon­tor for at rin­ge til sit for­sik­rings­sel­skab. Et kvar­ters tid se­ne­re fandt han ud af, at han kun­ne kø­re bi­len hen til en glar­me­ster, men da han kom ned til sin bil, sad der en bø­de i for­r­u­den.

Ig­no­re­re­de for­kla­ring

Jan­nik Do­busz un­der­stre­ger over for bt. dk, at han godt er klar over, at der rent juri­disk ik­ke er no­get at kom­me ef­ter. Al­li­ge­vel kan han ik­ke for­stå, at vag­ten fra Eu­ro­park, som har op­syn med den om­tal­te par­ke­rings­plads, ik­ke kun­ne for­stå, at der var ta­le om et nødstil­fæl­le.

» Jeg hav­de in­gen an­dre ste­der at sæt­te bi­len. Jeg stod med en bil, som jeg ri­si­ke­re­de at få stjå­let. Jeg skul­le ha­ve fat i Falck og mit for­sik­rings­sel­skab og hav­de ba­re brug for at ha­ve et sik­kert sted at sæt­te den et par ti­mer, « for­tæl­ler han og til­fø­jer:

» Jeg var ik­ke til ge­ne for no­gen, der hvor jeg holdt, og der var mas­ser af tom­me bå­se, og jeg holdt ik­ke i en bås, der var re­ser­ve­ret til an­dre. «

Bø­den gjor­de ek­stra ondt på Jan­nik Do­busz, for­di den net­op faldt en dag, hvor han hav­de haft ind­brud i sin bil og hav­de få­et stjå­let en jak­ke og et par sol­bril­ler.

» Og min bil­r­u­de var smadret. Selv­føl­ge­lig har jeg en for- sik­ring, men jeg har en selvrisiko på 4.000 kro­ner, så det er man­ge pen­ge for mig, « for­tæl­ler Jan­nik, som er be­gyndt som selv­stæn­dig for kort tid si­den.

Jan­nik Do­busz kla­ge­de over bø­den til Eu­ro­park og ap­pel­le­re­de til, at de kun­ne se på sa­gen med an­dre øj­ne på grund af ind­brud­det. Kort ef­ter modt­og han en stan­dard­be­sked om, at han ik­ke hav­de par­ke­rings­til­la­del­se.

» De ig­no­re­re­de fuld­stæn­dig min for­kla­ring. De er iskol­de. Det er en pen­ge­ma­ski­ne. Jeg sy­nes, det er helt til grin. «

Eu­ro­park hav­de ved BTs de­ad­li­ne end­nu ik­ke re­a­ge­ret på vo­res hen­ven­del­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.