FLE­RE GLA­DE GRI­SE

Fi­re lan­de pres­ser EU til at ind­fø­re for­bud mod ka­stra­tion af små­gri­se

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

GLA­DE GRI­SE

Dan­mark har sam­men med Tys­kland, Sve­ri­ge og Hol­land net­op ind­gå­et en af­ta­le om at stop­pe al ka­stra­tion af små­gri­se og ned­brin­ge an­tal­let af ha­le­ku­pe­rin­ger væ­sent­ligt.

Af­ta­len blev un­der­skre­vet i går ef­ter­mid­dags på en in­ter­na­tio­nal kon­fe­ren­ce for svi­ne­vel­færd i DGI- by­en i Kø­ben­havn og skal tvin­ge EUKom­mis­sio­nen til at stram­me reg­ler­ne i he­le Eu­ro­pa.

Som vært for kon­fe­ren­cen vur­de­rer fø­de­va­re­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen ( S), at af­ta­len med de tre lan­de kan bli­ve et gen­nem­brud for bed­re svi­ne­vel­færd i de lan­de, som dansk land­brug kon­kur­re­rer med.

Det bat­ter no­get

» Det er godt, at ty­sker­ne er med. De er vo­res stør­ste eks­port­mar­ked. Det­te her kun­ne slet ik­ke la­de sig gø­re uden dem, « si­ger han og til­fø­jer, at det vir­ke­lig bat­ter no­get, når fi­re lan­de går sam­men om at læg­ge pres på EU.

400 for­ske­re, po­li­ti­ke­re og re­præ­sen­tan­ter for dy­re­værnsor­ga­ni­sa­tio­ner del­ta­ger i kon­fe­ren­cen, der slut­ter i dag.

Af­ta­len læg­ger op til, at det med ud­gan­gen af 2018 skal væ­re slut med at ka­stre­re små­gri­se uden be­dø­vel­se i he­le EU.

For fi­re år si­den blev det et lov­krav i Dan­mark, at land­mænd skal be­dø­ve gri­se før ka­stra­tion. Dan Jør­gen­sen vil ger­ne gå et skridt vi­de­re og for­by­de al ka­stra­tion af dan­ske svin fra 2019.

» Svin er le­ven­de væs­ner og skal be­hand­les or­dent­ligt. Men vi kan ik­ke stop­pe al ka­stra­tion i mor­gen. Me­get kød vil væ­re uspi­se­ligt på grund af or­ne­lugt. Vi skal der­for læg­ge os i se­len for at fin­de al­ter­na­ti­ver og helt at und­gå at ka­stre­re. Det vil væ­re rig­tig godt for land­mæn­de­nes øko­no­mi. Gri­se­ne har en me­get bed­re fo­der­o­p­ta­gel­se, hvis ik­ke de bli­ver ka­stre­ret, « si­ger Dan Jør­gen­sen.

Di­rek­tør Ka­ren Hæk­kerup fra Land­brug & Fø­de­va­rer er til­freds med, at den vel­be­søg­te kon­fe­ren­ce sæt­ter dy­re­vel­færd højt på den in­ter­na­tio­na­le dags­or­den, så an­dre lan­de kan kom­me på ni­veau med Dan­mark.

I så ud­bredt, at det skal lø­ses re tid end nu, og ik­ke kun når in­ter­na­tio­nalt. de ven­ter sig, i ste­det for at stå

» I Dan­mark be­fin­der vi os fastspændt halv­de­len af de­res liv.tak­ket væ­re en bred enig­hed fra bå­de er­hver­vet, po­li­ti­ker­føl­ge Dan Jør­gen­sen kan ne, dy­re­værnsor­ga­ni­sa­tio­af­ta­len sik­re dansk land­brug ner­ne og de­tail­hand­len i det bed­re kon­kur­ren­ce­for­hold, in­ter­na­tio­na­le fø­rer­felt, hvad da den er med til at hi­ve de an­går høj dy­re­vel­færd, « si­ger an­dre lan­de med op på dansk Ka­ren Hæk­kerup. vel­færds­ni­veau.

» Vi kan og­så læ­re no­get af de an­dre, f. eks. af hol­læn­der­ne. De har fun­det en me­to­de til at und­gå at ha­le­ku­pe­re gri­se­ne. Over 70 pct. af gri­se­ne und­går det, « si­ger han.

Må­let for de fi­re lan­de er, at få kom­mis­sio­nen til at frem­sæt­te et for­slag til re­vi­sion af svi­ne­di­rek­ti­vet. Lan­de­ne sen­der nu af­ta­len til kom­mis­sio­nen og sæt­ter svins vel­færd på dags­or­de­nen til næ­ste mi­ni­ster­rå­ds­mø­de 11. maj.

» Det er en sejr for dy­re­vel­fær­den og den dan­ske kon­kur­ren­ce­ev­ne, som træn­ger til at bli­ve styr­ket, « si­ger hun.

Hold­nin­gen i land­bru­get er, at ud­for­drin­gen med ka­stra­tion og ha­le­ku­pe­ring er

Ha­le­ku­pe­ring

Af­ta­len mel­lem de fi­re lan­de in­de­bæ­rer og­så, at man op­for­drer EU til at skær­pe reg­ler­ne om ha­le­ku­pe­ring, så an­tal­let ned­brin­ges væ­sent­ligt.

Over 95 pct. af al­le svin får ku­pe­ret ha­len for at und­gå ha­le­bid, selv om reg­ler­ne si­ger, at det ik­ke må ske ru­ti­ne­mæs­sigt.

» Vi skal ha­ve gjort no­get ved al­le de ha­le­ku­pe­rin­ger, der fo­re­går ude i stal­de­ne. Vi bli­ver nødt til at ha­ve en stram­me­re lov, der og­så sik­rer, at gri­se­ne får me­re ro­de­ma­te­ri­a­le, så de af ren kedsom­hed ik­ke går og bi­der hin­an­den, « si­ger fø­de­va­re­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen.

Det tred­je punkt i af­ta­len hand­ler om, at sø­er skal ha­ve lov at gå frit om­kring i læn­ge-

Bed­re dy­re­vel­færd i EU

Den nye af­ta­le kon­kre­ti­se­rer Vught- er­klæ­rin­gen på svi­ne­vel­færds­om­rå­det, som land­brugs­mi­ni­stre­ne i Tys­kland, Hol­land og Dan­mark un­der­skrev sid­ste år. Det fæl­les mål i er­klæ­rin­gen er at ar­bej­de for at for­bed­re dy­re­vel­fær­den i EU.

Fø­de­va­re­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen, som her ses på be­søg hos svi­ne­av­ler Sø­rens Søn­der­gaard ved Rand­bøl uden for Vej­le, har un­der­skre­vet en in­ter­na­tio­nal af­ta­le om at stop­pe ka­stra­tion af små­gri­se. Så frem­over vil vi se gla­de gri­se med krøl­le på ha­len.

Fo­to: Claus Fi­sker og Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.