STOP CUR­LING- F

Ele­vers respekt­lø­se ad­færd er fol­ke­sko­lens stør­ste pro­blem, me­ner Finn Øland, der i går hav­de sid­ste ar­bejds­dag ef­ter 30 år som skole­le­der

BT - - NYHEDER - Sop­hie Ka­tri­ne Dür­r­feld sodr@ bt. dk

SKOLEPROBLEMER

Sko­le­e­le­ver op­fø­rer sig vær­re end no­gen­sin­de før. Man­gel på respekt og man­gel på fæl­les­skabs­fø­lel­se øde­læg­ger de dan­ske fol­ke­sko­ler. Den græn­se­over­skri­den­de ad­færd stam­mer fra for­æl­dre­ne, me­ner Dan­marks mest er­far­ne skole­le­der.

En elev rå­ber ’ din dum­me kæl­ling, det gi­der jeg sgu ik­ke’ til læ­re­rin­den, in­den han ra­ger al­le tin­ge­ne ned fra sit bord og går. Det er det, som skole­le­der Finn Øland kal­der ’ græn­se­lø­se’ ad­færd.

Ad­fær­den kom­mer ik­ke fra frem­me­de, for­kla­rer Finn Øland, der i 30 år har væ­ret skole­le­der, her­af de sid­ste 14 år på Ni­vå Sko­le. For­æl­dre­nes egoi­sti­ske op­før­sel smit­ter af på bør­ne­ne, som li­ge nu er et af fol­ke­sko­lens stør­ste pro­ble­mer .

De se­ne­ste år er be­gre­bet ’ cur­ling­for­æl­dre’ ble­vet de­fi­ne­ret som de for­æl­dre, som på over­be­skyt­ten­de vis ba­ner vej­en for de­res børn, så de kom­mer i før­ste ræk­ke. Det kan re­sul­te­re i sel­v­op­ta­ge­de børn, som le­ver ef­ter prin­cip­pet ’ mig først’. Det er net­op det­te pro­blem, som fol­ke­sko­len li­der un­der i øje­blik­ket, me­ner 68- åri­ge Finn Øland, som i dag går på pen­sion.

Den respekt­lø­se ad­færd går ud over un­der­vis­nin­gen, og i vær­ste til­fæl­de flyt­ter for­æl­dre­ne de­res børn til pri­vatsko­ler. Det er ’ et vold­somt stort pro­blem’, me­ner Finn Øland:

» Hvis læ­rer­ne skal bru­ge 80 pro­cent af de­res ener­gi på at få ele­ver ned fra gar­di­ner­ne, kan jeg egent­lig godt for­stå, at for­æl­dre flyt­ter de­res børn til an­dre sko­ler. Men det er sim­pelt­hen en ud­vik­ling, vi er nødt til at gø­re no­get ved. Al­le sam­men. «

Be­kym­ren­de ud­vik­ling

Grup­pen af for­æl­dre og børn, som ik­ke vil sam­ar­bej­de med sko­len, har nok al­tid ek­si­ste­ret, men den har al­drig væ­ret stør­re, for­tæl­ler skole­le­der Finn Øland. Det har sto­re kon­se­kven­ser for un­der­vis­nin­gen, som kon­stant bli­ver af­brudt.

Han er over­be­vist om, at for­æl­dre­nes op­dra­gel­se af bør­ne­ne og for­æl­dre­nes op­før­sel over for sko­len spil­ler en stor rol­le. Det hand­ler for ek­sem­pel om de for­æl­dre, som ik­ke læn­ge­re ba­re af­le­ve­rer de­res børn ved sko­len, men som skal he­le vej­en med ind i kø­le­ska­bet og sør­ge for, at mad­pak­ken lig­ger, hvor den skal, sør­ge for at jak­ken bli­ver hængt det rig­ti­ge sted, og at de ik­ke bli­ver skub­bet på vej­en, alt imens de selv­føl­ge­lig har bå­ret ta­sken he­le vej­en.

» Plud­se­lig kom­mer den­ne over­be­skyt­ten­de rol­le he­le vej­en med ind i klas­se­lo­ka­let, hvor den bli­ver hæn­gen­de i luf­ten. Og det gi­ver alt­så bør­ne­ne en fø­lel­se af, at de kan gø­re, hvad der pas­ser dem, for de er de vig­tig­ste i ver­den, « si­ger Finn Øland.

Ik­ke vo­res pro­blem

Hvis læ­re­re kon­tak­ter for­æl­dre an­gå­en­de en elev, bli­ver de of­te mødt med ’ Det er for­di, I ik­ke ta­ck­ler mit barn or­dent­ligt’, el­ler ’ Det kan ik­ke væ­re vo­res pro­blem, det må væ­re je­res pro­blem’. Der er en ge­ne­rel ten­dens til, at det me­ste er sko­lens skyld, og det smit­ter af på bør­ne­ne, for­kla­rer Finn Øland.

For­le­den modt­og han et brev fra en mor til en af sko­lens ele­ver. Det var og­så sendt i fle­re ek­sem­pla­rer til for­skel-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.