Kla­ger over Føtex- kort

BT - - NYHEDER - Berit Hartung beh@ bt. dk

PRO­TE­STER

Er det sim­pelt­hen for dår­ligt af Dansk Su­per­mar­ked, el­ler er det en grup­pe for­æl­dre, der over­re­a­ge­rer?

Det de­bat­te­res li­ge nu hef­tigt på de so­ci­a­le me­di­er, ef­ter at en mor har ind­ledt en un­der­skrift­sind­sam­ling for at kla­ge til For­bru­gerom­buds­man­den over su­per­mar­kedskæ­den.

Hun er util­freds med de po­pu­læ­re dy­re­kort, som kun­der­ne li­ge nu får i bå­de Føtex og Bil­ka, når de kø­ber for me­re end hund­re­de kro­ner.

Kor­te­ne er et kæm­pe hit hos bør­ne­ne, som sam­ler og byt­ter for at få den til­hø­ren­de sam­le­map­pe fyldt.

Sa­gen er, at der ik­ke bli­ver trykt li­ge man­ge af al­le kort. 30 af de 140 sam­le­kort, som skal til for at fyl­de en map­pe, er så­kald­te spe­ci­al­kort, som der er et af i hver fjer­de pak­ke. Alt­så er hvert 16. sam­le­kort et spe­ci­al­kort. Su­per­mar­keds­gi­gan­ten har få­et pro­du­ce­ret fem mio. spe­ci­al­kort og 80 mio. al­min­de­lig sam­le­kort.

Det er for dår­ligt, me­ner Jo­an Ve­del Andersen, som har købt en map­pe til hvert af si­ne børn.

» Man bli­ver stil­let i ud­sigt, at det er re­a­li­stisk at sam­le al­le 140 kort, men det er det ef­ter min me­ning ik­ke. Vi har brugt 32.000 kro­ner og har der­for mod­ta­get 320 pak­ker med sam­le­kort, og vi mang­ler sta­dig seks spe­ci­al­kort i hver af bør­ne­nes map­per, « si­ger hun til Jyl­lands- Po­sten.

Hun blev så vred og util­freds over at op­da­ge, at hen­des børn ik­ke fik fyldt de­res map­per, selv om hun køb­te stort ind i Føtex, at hun gik til ta­ster­ne og skrev en kla­ge til For­bru­gerom­buds­man­den.

Den lig­ger på net­tet, hvor over 500 per­so­ner al­le­re­de har skre­vet un­der på den.

Byt­ter på Fa­ce­book

På Fa­ce­book er der tal­ri­ge grup­per, hvor for­æl­dre byt­ter de ef­ter­trag­te­de kort med hin­an­den. Her er bru­ger­ne dog langt­fra eni­ge om, hvor­vidt kla­gen er en god idé.

’ Det er sim­pelt­hen for dår­ligt, at de ik­ke sør­ger for at la­ve nok kort i for­hold til mæng­den af bø­ger,’ skri­ver Sa­bi­ne Sko­v­mand In­ge­man­sen, som og­så har skre­vet un­der på kla­gen.

På den an­den si­de er der fle­re, som ma­ner til be­sin­dig­hed, og som min­der om, at det jo ’ ba­re er kort’.

’ Det er alt­så og­så sundt for børn at vi­de, at de ik­ke kan få alt, hvad de ger­ne vil ha­ve, og at der er no­get, som hed­der pen­ge. Jeg er af den over­be­vis­ning, at det er os for­æl­dre, der gør vo­res børn til monstre nog­le gan­ge, og at vi ik­ke læ­rer dem sund for­nuft,’ skri­ver Ani­ta Hebs­gaard på Fa­ce­book- grup­pen ’ Byt Ani­mal pla­net kort fra Bil­ka/ Føtex’.

Hos Dansk Su­per­mar­ked er man over­be­vist om, at kampag­nen hol­der sig in­den for lovens græn­ser.

Så­dan ser dy­re­map­pen fra Føtex ud, men den­ne lil­le sam­ler skal nok ik­ke reg­ne med at få fyldt al­le de tom­me hul­ler.

Fo­to: Klaus Jør­gen­sen

Føtex’ po­pu­læ­re dy­re­kort har få­et en grup­pe for­æl­dre op i det rø­de felt. Ar­kiv­fo­to: Son­ny Munk Carl­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.