Løk­ke- af­lys­ning en flov sag for S

Det er dybt pi­n­ag­tigt, når Lars Løk­ke bli­ver ude­luk­ket fra at ta­le 1. maj, si­ger Ber­ling­s­kes po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Thomas Lar­sen

BT - - NYHEDER - Ka­ren Cle­ment Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

AF­LYS­NING

Det er en flov sag for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, når den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske stu­den­te­r­or­ga­ni­sa­tion Frit Forum nu de­fi­ni­tivt har af­lyst Ven­stres for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen som ta­ler ved sit 1. maj- ar­ran­ge­ment.

Så­dan ly­der vur­de­rin­gen fra Ber­ling­s­kes po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Thomas Lar­sen.

» De over­re­a­ge­rer to­talt. Det hav­de væ­ret at vi­se over­skud, hvis man hav­de la­det ham ta­le. Nu gør man sig selv me­get små, og der bli­ver skabt så­dan et bil­le­de af, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne cen­su­re­rer og i vir­ke­lig­he­den fryg­ter Ven­stres for­mand, « si­ger han.

Frit Forum hav­de in­vi­te­ret Lars Løk­ke til at kom­me og hol­de den tra­di­tio­nel­le ’ rev­se- ta­le’, hvor en bor­ger­lig kom­mer og hol­der et hu­mo­ri­stisk ind­læg hos de un­ge so­ci­al­de­mo­kra­ter. Men det af­ly­ste de igen. Så in­vi­te­re­de de ham igen, og nat­ten til ons­dag lag­de or­ga­ni­sa­tio­nen en en­de­lig af­lys­ning ud på Fa­ce­book. Da Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau i går mor­ges kon­tak­te­de Lars Løk­ke Ras­mus­sens rå­d­gi­ver for en kom­men­tar til sa­gen, vid­ste Løk­kes eget kon­tor ik­ke en­gang, at ta­len var ble­vet af­lyst igen.

Hen­vi­ser til Fa­ce­book

Frit Forum Kø­ben­havn øn­sker ik­ke at ud­ta­le sig yder­li­ge­re om sa­gen, men i en sms til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau skri­ver for­mand Marcus Vester­grav Lind, at de hen­vi­ser til for­kla­rin­gen på Fa­ce­book:

’ I slip­strøm­men på, at Ven­stres for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen tak­ke­de ja til at gi­ve årets ta­le, er vi ble­vet op­mærk­som­me på, at en lang ræk­ke me­di­er har tænkt sig at dæk­ke be­gi­ven­he­den og kæ­de det sam­men med det nært fo­re­stå­en­de fol­ke­tings­valg. Vi har der­for valgt at æn­dre i pro­gram- met og la­de punk­tet med Lars Løk­ke Ras­mus­sen ud­gå,’ skri­ver Frit Forum på Fa­ce­book.

Thomas Lar­sen kal­der det en ’ dybt pi­n­ag­tig’ sag for bå­de Frit Forum og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, når Lars Løk­ke Ras­mus­sen bli­ver ude­luk­ket fra at ta­le 1. maj.

» Det er svært at fri­gø­re sig fra den mi­stan­ke, at Frit Forum har væ­ret un­der­lagt et be­ty­de­ligt pres fra mo­der­par­ti­et, der ab­so­lut ik­ke har no­gen in­ten­tio­ner om at gi­ve Lars Løk­ke Ras­mus­sen ta­le­tid el­ler me­di­e­op­mærk­som­hed 1. maj, « si­ger Thomas Lar­sen.

Fryg­ter Løk­ke?

Hvis man ser på, hvad der kun­ne lig­ge bag de kon­kre­te be­gi­ven­he­der, så kun­ne det ty­de på, at le­del­sen hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne sta­dig fryg­ter Lars Løk­ke Ras­mus­sen, der fort­sat er fa­vo­rit til at ind­ta­ge Stats­mi­ni­ste­ri­et ef­ter det kom­men­de valg.

» Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) har haft fle­re 1. maj- op­træ­de­ner, der har væ­ret me­get van­ske­li­ge, og hvor hun er ble­vet pe­bet ud af eget pu­bli­kum. Og selv­om jeg tror, det kom­mer til at gå væ­sent­ligt bed­re den­ne gang, så bli­ver Fæl­led­par­ken al­drig Thor­nings hjem­me­ba­ne. Og i den si­tu­a­tion har man ik­ke lyst til, at Løk­ke så op­træ­der for un­ge so­ci­al­de­mo­kra­ter, « si­ger Thomas Lar­sen.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes par­ti­se­kre­tær Lars Midti­by si­ger, at spe­ku­la­tio­ner­ne om ind­blan­ding fra S- top­pen må stå for sig selv.

» Alt om­kring Frit Forums ar­ran­ge­ment skal du ta­le med Frit Forum om. Det er ik­ke vo­res ar­ran­ge­ment, og jeg vil fort­sat ik­ke kom­men­te­re det. Jeg har ik­ke me­re at til­fø­je, « si­ger Lars Midti­by.

I 2014 var der og­så bal­la­de om en bor­ger­lig ta­ler hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Da var det Dansk Fol­ke­par­tis for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, der fik af­lyst sin gæ­ste­o­p­træ­den hos en par­ti­for­e­ning i Gi­ve.

TORS­DAG 30. APRIL 2015

Ven­stres for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen får al­li­ge­vel ik­ke lov til at hol­de ta­le 1. maj. Den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske stu­den­te­r­or­ga­ni­sa­tion Frit Forum har til­sy­ne­la­den­de få­et kol­de fød­der og har af­lyst af­ta­len med Løk­ke. Fo­to: Ma­rie Hald Da Hel­le Thor­ningS­ch­midt holdt ta­le i Fæl­led­par­ken 1. maj sid­ste år, blev hun mødt af fløjte­ak­ti­vi­ster, der be­stemt ik­ke var be­gej­stre­de for Sfor­man­den. Fo­to: Bax Lind­hardt og Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.