Sø­mand dø­de af kulil­te­for­gift ning

Ar­bejds­til­sy­net slår fast, at en sø­mand på et polsk skib i Hanst­holm Havn dø­de i tirs­dags af kul­til­te

BT - - NYHEDER - Ras­mus Walt­her Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Hanst­holm

DØDS­FALD

Si­den tirs­dag aft en har Ar­bejds­til­sy­net un­der­søgt, hvor­for fi re be­sæt­nings­med­lem­mer mi­ste­de be­vidst­he­den i la­strum­met på det pol­ske fragtskib Cor­i­na, som an­kom til Hanst­hom Havn tid­li­ge­re sam­me dag.

Re­sul­ta­ter­ne ty­der på, at de fi re polakker har indån­det kulil­te un­der de­res ar­bej­de i ski­bets la­strum, som var fyldt med træpil­ler.

’ Vi kun­ne i for­bin­del­se med vo­res un­der­sø­gel­ser af ulyk­ken kon­sta­te­re, at der har væ­ret alt for hø­je kon­cen­tra­tio­ner af kulil­te­gas fra la­strum­met, som med stor sand­syn­lig­hed har for­år­sa­get ulyk­ken,’ si­ger Ar­bejds­til­sy- nets til­syns­chef Thomas Ny­gaard Christensen i en pres­se­med­del­el­se.

Tre våg­ne­de op

Tre af de fi re be­sæt­nings­med­lem­mer våg­ne­de op på ho­spi­ta­let i Hjør­ring sent nat­ten til går, og i går mor­ges meld­te Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti dem uden for livs­fa­re. Det fj er­de be­sæt­nings­med­lem blev er­klæ­ret død ved hav­nen tirs­dag aft en.

Ar­bejds­til­sy­net har ned­lagt for­bud mod at op­hol­de sig i la­strum­met og un­der skibs­dæk­ket, ind­til der kan ga­ran­te­res for sik­ker­he­den.

» Vi har i går aft es ( tirs­dag aft en, red.) ned­lagt et for­bud mod, at per­so­ner op­hol­der sig i la­strum­met el­ler un­der ski­bets dæk, til det pol­ske fi rma, som dri­ver fragtski­bet. Det er af­gø­ren­de at sik­re sig, at ind- hol­det af ilt er for­svar­ligt, og at der ik­ke er gift ige ga­s­ar­ter i luft en, in­den der igen går per­so­ner ned un­der ski­bets dæk, og ar­bej­det gen­op­ta­ges, « ly­der det fra Thomas Ny­gaard Christensen.

Til­syns­che­fen op­ly­ser, at det nu vur­de­res, om der skal rej­ses til­ta­le i sa­gen.

Det var på det­te skib i Hanst­holm Havn, at fi­re sø­mænd i for­gårs be­svi­me­de. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.