Let­tel­se i Mær­sk

BT - - NYHEDER -

BE­SLAG­LÆG­GEL­SE

I går mor­ges blev der skabt kon­takt til fragtski­bet Ma­ersk Ti­gris, som til­ba­ge­hol­des af iran­ske sty rker, og de 24 be­sæt­nings­med­lem­mer om bord kun­ne op­ly­se ski­bets ejer, sel­ska­bet Ri­ck­mers Ship­ma­na­ge­ment, om, at de er i god be­hold.

Nyhe­den om de uskad­te be­sæt­nings­med­lem­mer væk­ker let­tel­se i Ma­ersk Li­ne, som le­jer ski­bet af Ri­ck­mers Ship­ma­na­ge­ment.

» Be­sæt­nin­gens vel­be­fi nden­de er vo­res ab­so­lut hø­je­ste pri­o­ri­tet. Der­for er vi selv­føl­ge­lig me­get gla­de for at hø­re, at Ri­ck­mers Ship­ma­na­ge­ment kan for­tæl­le, at de 24 mand om bord på ski­bet eft er om­stæn­dig­he­der­ne har det fi nt, « si­ger Ma­ersk Li­nes tek­ni­ske di­rek­tør Pal­le Laur­sen.

Ma­ersk Li­ne ved end­nu ik­ke, hvor­for Iran til­ba­ge­hol­der ski­bet og dets be­sæt­ning, men de ar­bej­der på at opkla­re sa­gen.

I går aft es for­kla­re­de den iran­ske am­bas­sa­de i Dan­mark så, at Mær­sk skyl­der iran­ske sel­ska­ber pen­ge.

’ Be­slag­læg­gel­sen af ski­bet 28. april 2015 var ba­se­ret på en ret­sken­del­se i for­bin­del­se med pri­va­te søgs­mål om gæld til iran­ske virk­som­he­der,’ skri­ver am­bas­sa­den i ud­ta­lel­sen, og fast­slår sam­ti­dig, at der ik­ke lig­ger no­get po­li­tisk mo­tiv bag til­ba­ge­hol­del­sen.

Ski­bet vil bli­ve fri­gi­vet, når gæl­den er be­talt, ly­der det. Mær­sk øn­sker ik­ke at kom­men­te­re op­lys­nin­ger­ne. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.