Idømt for­va­ring for døds­vold

Bandidos- ro­ck­e­ren ’ Big Mac’ mi­ste­de sid­ste år li­vet ef­ter et slags­mål på en bo­de­ga. I går blev 24- åri­ge Den­nis Kro­no­me Vestergaard idømt for­va­ring

BT - - NYHEDER - Maria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

Det var in­de på Van Hels­in­ge Bo­de­ga, at Ban­di­dos­ro­ck­e­ren ’ Big Mac’ mi­ste­de li­vet ef­ter et slags­mål.

Fo­to: Kasper Pals­nov/ Pri­vat

DØDS­VOLD

Han re­a­ge­re­de ik­ke, da rets­for­man­den i går læ­ste dom­men op. For­va­ring på ube­stemt tid blev den 24- åri­ge Den­nis Kro­no­me Vester­gaards straf for sid­ste år i Hels­in­ge at ha­ve for­voldt Bandidos- ro­ck­e­ren Poul Joachim Han­sens død med fle­re hår­de knyt­næ­ve­slag mod hans an­sigt og hals.

Det skri­ver Sjæl­land­ske.

Al­le tre dom­me­re og seks næv­nin­ger i Ret­ten i Hels­in­gør valg­te der­med at føl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­dens krav om for­va­ring. Blandt an­det for at for­hin­dre nye for­bry­del­ser fra Den­nis Kro­no­me Vester­gaards si­de.

En men­ta­lun­der­sø­gel­se af ham har kon­klu­de­ret, at han har ka­rak­ter­af­vi­gen­de træk, er dys­so­ci­al, er ude af stand til at vi­se an­ger og empati, ud­gør en fa­re for an­dres liv og hel­bred og er i ri­si­ko for at be­gå per­son­far­lig kri­mi­na­li­tet igen.

’ Han slog først’

He­le sa­gen tog sin be­gyn­del­se på bo­de­ga­en Van Hels­in­ge, hvor den 24- åri­ge Den­nis Kro­no­me Vestergaard 29. ju­ni kort før mid­nat slog den 42- åri­ge Bandidos- ro­ck­er Poul Joachim Han­sen, der var kendt som ’ Big Mac’, ned fra en bar­stol og ef­ter­føl­gen­de lod det reg­ne med slag ned over ro­ck­e­rens ho­ved, hals og bryst.

Den­nis Kro­no­me Ve­ster- gaard for­kla­re­de i ret­ten, at han hav­de følt sig pro­vo­ke­ret af ro­ck­e­ren, og at ro­ck­e­ren hav­de slå­et ham først. Tre gan­ge i si­den. Der­ef­ter re­a­ge­re­de Den­nis Kro­no­me Vestergaard med eg­ne knyt­te­de næ­ver.

Ro­ck­e­ren af­gik til sidst ved dø­den på grund af si­ne kvæ­stel­ser.

Dødsår­sa­gen kun­ne iføl­ge ob­duk­tio­nen skyl­des to ting – el­ler en kom­bi­na­tion af beg­ge. Poul Joachim Han­sen fik et re­flek­to­risk hjer­te­stop, der kan væ­re ud­løst af de kraf­ti­ge slag på hans hals, som fik hans hjer­te til at stop­pe med at slå. Hans død kan dog og­så skyl­des, at hans luft­ve­je blev stop­pet af blod, der løb ned fra hans bræk­ke­de næ­se.

Træ­ne­de boks­ning

Det er ik­ke før­ste gang, den 24- åri­ge har væ­ret i po­li­tiets sø­ge­lys. I si­ne te­e­na­ge­år blev han og­så dømt for vold.

I ret­ten er­kend­te den 24- åri­ge, at han hav­de slå­et den 42- åri­ge Poul Joachim Han­sen tre gan­ge. Én gang i an­sig­tet, da de beg­ge sad i ba­ren på Van Hels­in­ge, og to gan­ge i ho­ved­re­gio­nen, da de beg­ge ef­ter det før­ste slag var fal­det ned på gul­vet.

» Han ( Poul Joachim Han­sen, red.) holdt fast i mig, da vi lå på gul­vet. Jeg støt­te­de på min høj­re arm og for­søg­te at kom­me op at stå. Til sidst slog jeg ham to gan­ge med ven­stre hånd for at kom­me op, « sag­de han.

» Hvor­for for­søg­te du ik­ke at vri­ste dig fri på en an­den må­de i ste­det for at slå ham? « spurg­te an­kla­ger Tina David­sen.

» Jeg tror, det var pa­nik, « sva­re­de Den­nis Kro­no­me Vestergaard, der i tre år, fra 2009 til 2012, træ­ne­de boks­ning og er ven­stre­hån­det.

Iføl­ge ob­duk­tio­nen og fle­re vid­ner slog den 24- åri­ge dog Poul Joachim Han­sen fle­re gan­ge end tre. Sam­ti­dig så in­gen vid­ner, at Poul Joachim Han­sen skul­le ha­ve slå­et den 24- åri­ge først. Og ro­ck­e­ren lå ’ pas­siv og vær­ge­løs’ på gul­vet, mens Den­nis Kro­no­me Vestergaard slog løs på ham.

Den­nis Kro­no­me Vestergaard an­ke­de iføl­ge Sjæl­land­ske dom­men på ste­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.