ÅRETS BAL­TI­MO­RE

Ef­ter skæl­dud og lus­sin­ger til sin te­e­na­ge­søn for åben skærm er Toya Gra­ham da­gens helt i USA

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

KON­TRO­VERS

De se­ne­ste 48 ti­mer har ik­ke væ­ret helt al­min­de­li­ge for Toya Gra­ham fra Bal­ti­mo­re, USA. Ef­ter hun for åben skærm spot­te­de og af­straf­fe­de sin 16- åri­ge søn ved en de­mon­tra­tion imod po­li­ti­et, er den 34- åri­ge mor til seks børn nem­lig ble­vet ud­råbt til ’ da­gens helt’ og ’ årets mor’. Og bå­de El­len DeGe­ne­res og Qu­e­en La­ti­fah har in­vi­te­ret hen­de i tv- stu­di­et.

Den lil­le, fat­ti­ge by­sam­fund ik­ke langt fra Det Hvi­de Hus i Washington D. C. har i den se­ne­ste uge dan­net ram­men om en ræk­ke vol­de­li­ge de­mon­stra­tio­ner imod po­li­ti­et. 15 be­tjen­te er ble­vet sår­et. Hund­red­vis af bor­ge­re er ble­vet an­holdt. Byg­nin­ger og bi­ler er ud­brændt. Og da Toya Gra­ham så hør­te, at hen­des 16- åri­ge søn Mi­cha­el hav­de for­ladt hjem­met for at del­ta­ge i de vol­de­li­ge op­tø­jer, tø­ve­de hun ik­ke et se­kund.

Vid­ste, hvor han var

Via en be­sked på det so­ci­a­le me­die Twit­ter, som Mi­cha­el og an­dre gym­na­sie­e­le­ver hav­de brugt til at ko­or­di­ne­re de­res de­mon­stra­tio­ner, vid­ste Toya, at mø­de­ste­det var li­ge uden for et lo­kalt ind­købs­cen­ter.

Og selv­om knæg­ten var iført ’ kamp­gear’ i form af sor­te buk­ser, sort hæt­te- trø­je og sort ele­fant­hue, gen­kend­te ale­ne­mo­de­ren, der for­ny­lig har mi­stet sit job som te­ra­pe­ut på et lo­kalt af­væn­nings­hjem, øje- blik­ke­lig sin egen uvor­ne søn.

» Get the fuck over he­re, « skreg Toya Gra­ham, uden at vi­de, at nyheds­ka­me­ra­er­ne rul­le­de. Søn­nen for­søg­te at flyg­te fra sin ed­der­spænd­te mor. Men det var for sent.

Hun hev ma­sken af ham, holdt ham i skul­de­ren og gav ham nog­le drag over nak­ken, mens hun slæb­te af sted med den flove søn, der er næ­sten et ho­ved hø­je­re end sin mor.

Ros fra po­li­ti­me­ster

He­le op­trin­net blev fil­met af en lo­kal CNN- sam­ar­bejds­part­ner, WMAR og vist på samt­li­ge ame­ri­kan­ske nyheds­sta­tio­ner. Her vak­te det op­sigt hos bå­de pu­bli­kum, ny- heds­vær­ter og Bal­ti­mo­res po­li­ti­chef Ant­ho­ny Batts, der di­rek­te sag­de, at han vil­le øn­ske, at fle­re af Bal­ti­mo­res for­æl­dre vil­le op­fø­re sig som Toya Gra­ham.

CBS- News var de før­ste, der fik kon­takt til mo­de­ren, der og­så har fem døtre. Og hun var ik­ke ban­ge for at gi­ve sin for­kla­ring.

» Jeg er en nul- to­le­ran­ce- mor. Al­le, der ken­der mig, ved, at jeg ik­ke le­ger på dén må­de. Og min dreng vid­ste godt, at han hav­de dum­met sig. Han er min ene­ste søn. Og jeg vil ik­ke ha­ve, at han bli­ver det næ­ste of­fer i kam­pen, « sag­de Toya Gra­ham til CBS.

Ra­ce­op­rø­ret i Bal­ti­mo­re be­gynd- te i sid­ste uge, ef­ter en sort 25- årig mand, Fred­die Gray, dø­de un­der mysti­ske om­stæn­dig­he­der, mens han var i po­li­tiets va­re­tægt. Sta­ten Marylands gu­ver­nør har er­klæ­ret und­ta­gel­ses­til­stand i Bal­ti­mo­re og ind­ført ud­gangs­for­bud imel­lem klok­ken ti om af­te­nen og fem om mor­ge­nen.

Tv- stjer­ne

I USA fejres mors dag 10. maj. Og via fle­re in­ter­net­hjem­mesi­der op­for­drer nu folk fra he­le USA til at sam­le ind til en ge­val­dig ga­ve til Toya Gra­ham. Og show­biz er selv­føl­ge­lig og­så klar. Det er jo USA.

Så­le­des har de to tal­ks­howvær­tin­der Qu­e­en La­ti­fah og El­len DeGe­ne­res for­søgt at få Toya Gra­ham i stu­di­et. Og lands­dæk­ken­de nyheds­sta­tio­ner som Fox News og CNN står og­så på nak­ken af hin­an­den for at snak­ke med USAs nye su­per­mor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.