’ Jeg har bedt til Gud

Hun er ru­i­ne­ret og fø­ler sig op­gi­vet af det dan­ske sund­heds­væ­sen få den be­hand­ling, som hun me­ner, er hen­des ene­ste chan­ce ef­ter

BT - - SUNDHED - Sus­an­ne Say­ers plus@ bt. dk

FLÅTBID

Når 55- åri­ge Git­te Fors­berg Bøj­sen er mest des­pe­rat, over­ve­jer hun at ta­ge sit eget liv. Smer­ter­ne er ble­vet uli­de­li­ge, og den før så sports- og fril­ufts­gla­de kvin­de er i lan­ge pe­ri­o­der bun­det til sit hjem, ef­ter at hun i 2011 blev bidt af en sko­v­flåt.

» Min far på 80 er me­re rask end mig. Jeg er æl­det 20 år, si­den jeg blev bidt, og jeg har ondt over det he­le. Nog­le gan­ge har jeg bedt til Gud om, at jeg kun­ne dø om nat­ten, « si­ger Git­te Fors­berg Bøj­sen.

I 2011 blev hun akut syg. Hun hav­de in­flu­en­za­ag­ti­ge symp­to­mer med fe­ber og sæ­re smer­ter fra ma­ven. Hun hav­de og­så det ty­de­li­ge og ka­rak­te­ri­sti­ske ud­slæt på det ene ben, som ty­der på in­fek­tion ef­ter bid af en flåt. Og blod­prø­ver af­gjor­de hur­tigt, hvad hun fej­l­e­de: Bor­re­li­o­se, en in­fek­tion for­år­sa­get af bor­re­li­a­bak­te­ri­en, som man­ge sko­v­flå­ter er smit­tet med og kan over­fø­re til men­ne­sker. I langt de fle­ste til­fæl­de kan an­ti­bi­o­ti­ka hur­tigt sæt­te en ef­fek­tiv stop­per for syg­dom­men, men hos en­kel­te ud­vik­ler den sig al­vor­li­ge­re. Det ske­te for Git­te.

Iskol­de led

» Det er he­le ti­den ble­vet vær­re, og nu er det så slemt, at det kan ses. Mi­ne fin­gre er ble­vet kol­de, og ryn­ke­de og grå­li­ge, og de yder­ste led er iskol­de. Nog­le gan­ge mi­ster jeg helt fø­lel­sen i et ben, så det gi­ver ef­ter un­der mig, og jeg fal­der. Krop­pen fø­les, som om nog­le ban­ker stå­l­bør­ster ind i den, og mi­ne ben gør så ondt, at jeg knap kan gå, « for­tæl­ler Git­te Fors­berg Bøj­sen, som si­den 2011 har væ­ret ind og Git­te Fors­berg Bø­je­sen har få­et neu­ro­bor­re­li­o­se som føl­ge af flåtbid. og er nu syg og kan næ­sten in­gen­ting. Fo­to: Jo­hn­ny Wi­ch­mann ud af ho­spi­ta­let, hos vagt­læ­gen, hos spe­ci­al­læ­ger og i dag har smer­ter og symp­to­mer fra stort set he­le krop­pen og har lidt af træt­hed og di­ar­ré i

En trøst har hun: Hjer­nen fejl­er ik­ke no­get. Det har hun en psy­ki­a­trisk over­læ­ges ord for.

» Jeg har in­gen psy­ki­a­trisk di­ag­no­se, og min kog­ni­ti­ve funk­tion ( ev­nen til bl. a. at tæn­ke, ta­le og hu­ske, red.) er hel­dig­vis hel­ler ik­ke på­vir­ket. På den an­den si­de er det vir­ke­lig uvær­digt at sid­de her med et sundt ho­ve­de og en krop, som ba­re går i op­løs­ning, uden at no­gen vil gø­re no­get ved det, « si­ger Git­te Fors­berg Bøj­sen, som hu­sker til­ba­ge på de da­ge, hvor hun kun­ne dyr­ke sport og væ­re ak­tiv.

Cho­ke­ret fa­mi­lie

» Jeg bil­der mig ik­ke ind, at jeg er syg. Min bor­re­li­o­se er på­vist fle­re gan­ge, og man kan og­så ty­de­ligt se på mig nu, at jeg er syg. Bå­de mi­ne døtre og min far er cho­ke­ret over, hvor­dan jeg ser ud, og hvor lidt jeg kan nu. «

Al­li­ge­vel har læ­ger­ne og sund- heds­væs­net re­elt op­gi­vet hen­de. Hen­des egen læ­ge har ud­sty­ret hen­de med an­ti­bi­o­ti­ka, som gan­ske vist hjæl­per, men som hidtil ik­ke har gjort hen­de rask. Og ho­spi­ta­ler­ne vil ik­ke gø­re me­re. Der­for har læ­gen iføl­ge Git­te Fors­berg Bøj­sen di­rek­te an­be­fa­let hen­de at ta­ge til en kli­nik i Tys­kland for at få be­hand­ling der.

Men det er i gi­vet fald for egen reg­ning, for det dan­ske sund­heds­væ­sen an­er­ken­der ik­ke den ty­ske be­hand­ling som nød­ven­dig. Og det har Git­te Fors­berg Bøj­sen ik­ke pen­ge­ne til.

» Jeg har prø­vet al­ver­dens for­skel­li­ge ting og al­ter­na­ti­ve ku­re, for­di læ­ger­ne ik­ke vil­le hjæl­pe. Det har vel ko­stet mig 100.000 kro­ner, og jeg har brugt den arv, jeg hav­de ef­ter min mor. Jeg er ru­i­ne­ret, så jeg har ik­ke råd til at ta­ge til Tys­kland. «

En de­ling af hen­des hi­sto­rie på Fa­ce­book har ført til en ind­sam-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.