Dan­mark be­hand­ler som Tys­kland

BT - - SUNDHED - Sus­an­ne Say­ers

BE­HAND­LING

Fle­re dan­ske pa­tient­for­e­nin­ger er ra­sen­de over til­fæl­de som Git­te Fors­berg Bøj­sens og sam­ler i øje­blik­ket do­ku­men­ta­tion for, at det dan­ske sund­heds­væ­sen over­ser og fejl­be­hand­ler dan­ske­re, som er ble­vet al­vor­ligt sy­ge ef­ter flåtbid. For­må­let er at få Fol­ke­tin­get til at æn­dre ret­nings­linjer­ne, så pa­tien­ter­ne gra­tis kan til­by­des den be­hand­ling i Tys­kland, som man­ge ser som ene­ste ud­vej. I dag kan det ko­ste over 100.000 kro­ner at bli­ve be­hand­let.

Men der er ik­ke vi­den­ska­be­lig do- ku­men­ta­tion for, at be­hand­lin­gen vir­ker, og Dan­mark be­hand­ler ef­ter de sam­me ret­nings­linjer som Tys­kland og de fle­ste an­dre eu­ro­pæ­i­ske lan­de, si­ger Ram Des­sau fra Mi­kro­bi­o­lo­gisk Af­de­ling ved Sla­gel­se Sy­ge­hus, som er dansk eks­pert på om­rå­det.

» De kli­nik­ker, som dan­sker­ne ta­ger til, er ik­ke en del af det of­fi­ci­el­le ty­ske sund­heds­væ­sen. Be­hand­lin­gen er om­stridt, og­så i Tys­kland, for der er in­gen læ­ge­vi­den­ska­be­lig be­grun­del­se for me­to­der­ne. Det er der­for, man selv skal be­ta­le, uan­set om man er ty­sker el­ler dan­sker, « si­ger Ram Des­sau.

Stan­dard­be­hand­lin­gen af neu­ro­bor­re­li­o­se i Dan­mark og an­dre eu­ro­pæ­i­ske lan­de er 14 da­ge med in­ten­siv an­ti­bi­o­ti­ka­be­hand­ling. Ef­ter det er pa­tien­ter­ne fri for in­fek­tio­nen. Men en­kel­te fø­ler sig ik­ke ra­ske og har sta­dig al­vor­li­ge og i nog­le til­fæl­de in­va­li­de­ren­de symp­to­mer.

Det er blandt an­det de pa­tien­ter, som de pri­va­te kli­nik­ker be­hand­ler lang­va­rigt, men un­der­sø­gel­ser fra fle­re lan­de, blandt an­det USA, kon­klu­de­rer, at pa­tien­ter­ne ik­ke hyp­pi­ge­re bli­ver ra­ske med end uden be­hand­lin­gen.

Må­ske an­dre syg­dom­me

Hvor­for er der så ad­skil­li­ge dan­ske suc­ces­hi­sto­ri­er om flå­tram­te, som er ble­vet ra­ske ef­ter at væ­re ble­vet op­gi­vet af det dan­ske sund­heds- væ­sen og der­ef­ter har ta­get tu­ren til Tys­kland? Ram Des­sau me­ner, at de sand­syn­lig­vis var ble­vet ra­ske al­li­ge­vel.

» Har man haft neu­ro­bor­re­li­o­se, har man haft en slags hjer­ne­be­tæn­del­se li­ge­som me­nin­gi­tis. Ner­ver­ne har væ­ret på­vir­ket, og det ta­ger tid, før krop­pen kan fun­ge­re. Der er og­så un­der­sø­gel­ser, som ty­der på, at nog­le pa­tien­ters symp­to­mer ik­ke skyl­des bor­re­li­o­se, men an­dre syg­dom­me. Men for­di man har haft bor­re­li­o­se, bli­ver man me­re op­mærk­som på dem, « si­ger Ram Des­sau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.