Lær at le­ve med flå­ten

Sand­syn­lig­he­den for at bli­ve al­vor­ligt syg ef­ter et flåtbid er lil­le, men her får du go­de råd om at be­skyt­te dig

BT - - SUNDHED - Sus­an­ne Say­ers plus@ bt. dk

GU­I­DE

Sko­v­flå­ten, el­ler tæ­gen, som nog­le og­så kal­der den fejl­ag­tigt, smit­ter hvert år tu­sind­vis af dan­ske­re med in­fek­tio­ner, når den bi­der sig fast i hu­den og su­ger blod.

Hel­dig­vis op­da­ger de fle­ste det al­drig, de bli­ver ra­ske helt af sig selv, og kun et me­get lil­le an­tal bli­ver al­vor­ligt sy­ge. I for­hold til de enor­me sund­heds­ge­vin­ster og den glæ­de, vi har af at fær­des i na­tu­ren, er ri­si­ko­en for at bli­ve syg me­get lil­le. Vi op­hol­der os til­sam­men me­re end 150 mil­li­o­ner ti­mer i sko­ven, og det er om­kring 200- 300 dan­ske­re om året, som bli­ver al­vor­ligt sy­ge ef­ter et flåtbid. Langt de fle­ste af dem bli­ver ra­ske igen uden mén, så be­kym­rin­gen over flåtbid skal ik­ke hol­de dig fra at ny­de alt det, som den dan­ske na­tur kan til­by­de.

Til­med er det ret let at be­skyt­te sig mod den mest fryg­te­de af syg­dom­me­ne, neu­ro­bor­re­li­o­se, hvor man ef­ter at væ­re ble­vet smit­tet med bor­re­lia- bak­te­ri­en ud­vik­ler symp­to­mer i ner­ve­sy­ste­met.

1 - Tjek ef­ter hjem­komst

Den bed­ste fore­byg­gel­se er at fjer­ne even­tu­el­le flå­ter straks ef­ter hjem­kom­sten fra sko­v­tu­ren, en­gen el­ler le­gen i græs­set. Tjek al­le i hus­stan­den og se, om I har få­et flå­ter. Vær sær­lig op­mærk­som på krop­pens var­me og skjul­te ste­der. Her er hu­den tynd, og det kan flå­ten godt li­de. Tjek ly­ske­re­gio­nen ( ik­ke mindst hvis du el­ler dit barn har sid­det ned og tis­set i græs­set), arm­hu­ler­ne, knæha­ser­ne, bag ører­ne, i nak­ken og hår­bun­den. Vær sær­lig op­mærk­som på børn, som ik­ke er så go­de til at tjek­ke sig selv. Fjern flå­ter med det sam­me og de­stru­er dem.

2

- Dæk krop­pen Hvis I skal fær­des i om­rå­der, hvor der er man­ge flå­ter - især skov og om­rå­der med højt græs - gi­ver det god be­skyt­tel­se at sør­ge for, at sær­ligt ben og fød­der er dæk­ket. Træk even­tu­elt strøm­per­ne uden på de lan­ge buk­ser. Tøj i ly­se far­ver gør det let­te­re at op­da­ge, hvis der er kom­met flå­ter på tø­jet, så de kan bør­stes væk, in­den de når at fin­de et sted at sæt­te sig. Der er som re­gel flest flå­ter, hvor græs­set er højt i skyg­gen, og når vej­ret er varmt. Nog­le me­ner, at myg­ge­mid­ler og­så hjæl­per som be­skyt­tel­se, men ef­fek­ten ser ud til at væ­re be­græn­set.

TORS­DAG 30. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.