Er der man­ge flå­ter i dit om­rå­de?

BT - - SUNDHED -

Ba­be­sio­se

Ha­repe­st, Hvis der er man­ge sko­v­flå­ter, hvor du bor el­ler fær­des tit, er det ek­stra vig­tigt at fore­byg­ge bid. Hvis du tit ser rå­dyr, er der og­så man­ge sko­v­flå­ter - det er rå­dy­re­ne, som er sko­v­flå­tens fo­re­truk­ne blod­do­nor. Men der kan godt væ­re flå­ter uden rå­dyr, og du kan let få en for­nem­mel­se af det. Lav et flag af et gam­melt la­gen el­ler et an­det stort, hvidt styk­ke stof ( ca. 60 x 100 cm), og træk det hen over græs­set på en lun dag. Flå­ter­ne gri­ber fat i stof­fet, og du kan tæl­le dem. Na­tursty­rel­sen har en tom­mel­finger­re­gel for, om der er man­ge el­ler få flå­ter i om­rå­det: 100 flå­ter pr. 100 m2: Du har man­ge flå­ter, hvor du bor 30 flå­ter pr. 100 m2: Du har et mo­de­rat an­tal flå­ter, hvor du bor 10 flå­ter pr. 100 m2: Du har få flå­ter, hvor du bor.

det mind­sker ri­si­ko­en for, at der op­står be­tæn­del­se i hu­den. Sko­v­flå­ten bli­ver kaldt ‘ sko­vens far­lig­ste dyr’, men det er og­så et af de se­je­ste og mær­ke­lig­ste. Flå­ten, som er tæt be­slæg­tet med ed­der­kop­per, til­hø­rer en fa­mi­lie, som er så gam­mel, at den for­ment­lig har su­get blod på di­nosau­rer­ne. Så hvis du bli­ver bidt af en flåt, så husk på, at det og­så kun­ne væ­re sket for Tyran­nosaurus- Rex. Flå­ten le­ver mel­lem 2 og 5 år, og i al den tid spi­ser den kun tre gan­ge: En gang som lar­ve, en gang som nym­fe og en gang som vok­sen flåt. Den voks­ne hunflåts sid­ste blod­må­l­tid va­rer 10- 14 da­ge, og i den tid 100- dob­ler hun sin vægt fra 3 til 300 mi­li­gram! Hun har brug for næ­ring - nog­le må­ne­der se­ne­re læg­ger hun 2.000 - 3.000 æg i sko­v­bun­den, som så kan ud­klæk­kes til nye lar­ver. bak­te­ri­er og vira. Det ser dog ud til at væ­re me­get sjæl­dent, at men­ne­sker smit­tes og bli­ver sy­ge af dem.

skyl­des in­fek­tion med ba­be­sia- pa­ra­sit­ten, som lig­ner den pa­ra­sit, som gi­ver ma­la­ria. Symp­to­mer­ne lig­ner og­så ma­la­ria: Kul­de­rystel­ser, høj fe­ber, mu­skel­s­mer­ter, blod­man­gel og blo­dig urin. Der kan gå fra en uge til et helt år, før syg­dom­men bry­der ud. Den kan be­hand­les, men for men­ne­sker med svæk­ket im­mun­for­svar og uden milt kan den væ­re al­vor­lig.

og­så kal­det tu­laræ­mi, kan og­så over­fø­res ved flåtbid og gi­ver in­flu­en­za­ag­ti­ge symp­to­mer, of­te sam­men med for­stør­re­de lym­feknu­der og nog­le gan­ge lun­ge­be­tæn­del­se. Det er en sjæl­den syg­dom, som kan be­hand­les ef­fek­tivt. Fle­re an­dre in­fek­tio­ner kan over­fø­res med flå­ter, bl. a. plet­ty­fus og kat­te­krads­sy­ge og Neo­e­hr­li­chia mi­ku­ren­sis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.