Kend flå­tens syg­dom­me

BT - - SUNDHED -

Flå­ter kan over­fø­re en ræk­ke in­fek­tio­ner, og eks­per­ter­ne op­da­ger nye, ef­ter­hån­den som vo­res vi­den og test­mu­lig­he­der for­bed­res. Søg al­tid læ­ge, hvis du bli­ver syg ef­ter et flåtbid - de fle­ste in­fek­tio­ner er ufar­li­ge, men nog­le kan ud­vik­le sig me­re al­vor­ligt, hvis de ik­ke be­hand­les. Her er de vig­tig­ste. Bor­re­li­o­se Ri­si­ko­en for at bli­ve smit­tet med bor­re­lia- bak­te­ri­en er den bedst kend­te ri­si­ko ved flåtbid. In­gen ved præ­cis, hvor man­ge dan­ske­re som hvert år smit­tes med bor­re­lia- bak­te­ri­en, men det er fle­re tu­sin­de. 90 pct. af dem bli­ver ra­ske af sig selv. Symp­to­mer­ne er for de fle­stes ved­kom­men­de et vel­af­græn­set, ring­for­met hu­dud­slæt. Det er of­te ly­sest i mid­ten, og det kan op­stå an­dre ste­der på krop­pen end der, hvor du er ble­vet bidt. Nog­le op­da­ger først, at de er ble­vet bidt af en flåt, når de ser ud­slæt­tet. Det er dog ik­ke al­le, som får ud­slæt­tet, og an­dre symp­to­mer er træt­hed og fe­ber. Bor­re­li­o­se kan be­hand­les ef­fek­tivt med an­ti­bi­o­ti­ka. Hvis du fjer­ner flå­ten min­dre end 24 ti­mer, ef­ter at den har bidt sig fast, er det me­get sjæl­dent, at du bli­ver smit­tet.

TBE - Ti­ck bor­ne en­cep­ha­li­tis ( øst­eu­ro­pæ­isk hjer­ne­be­tæn­del­se)

På Born­holm er TBE en ri­si­ko, hvis man bli­ver bidt af en flåt. Smit­te er og­så set i Tok­ke­køb Hegn på Sjæl­land, men ge­ne­relt er ri­si­ko­en for smit­te i Dan­mark lil­le. TBE kan ud­vik­le sig til en al­vor­lig syg­dom, og i mod­sæt­ning til bor­re­li­o­se kan den over­fø­res, i sam­me øje­blik flå­ten bi­der sig fast. TBE mær­kes hos de fle­ste som let­te in­flu­en­za- ag­ti­ge symp­to­mer, som va­rer nog­le da­ge og ty­pisk op­står 10- 14 da­ge ef­ter flåt­bid­det. Der­ef­ter er de fle­ste ra­ske, men hos cir­ka en tred­je­del af de smit­te­de kan TBE ud­vik­le sig til en egent­lig hjer­ne­be­tæn­del­se med vold­som ho­ved­pi­ne, fe­ber, lam­mel­ser, nak­ke­stiv­hed, kval­me og svim­mel­hed, som især er al­vor­ligt for æl­dre og i sjæld­ne til­fæl­de kan med­fø­re døds­fald. Der er in­gen be­hand­ling mod syg­dom­men. Til gen­gæld fin­des der en ef­fek­tiv vac­ci­na­tion, og fær­des man me­get i det fri på de ste­der, hvor der er ri­si­ko for smit­te, kan man over­ve­je at la­de sig vac­ci­ne­re mod syg­dom­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.