Så­dan fjer­ner du flå­ten:

BT - - SUNDHED -

Der er man­ge gam­le hus­råd om, hvor­dan man bedst fjer­ner en flåt, blandt an­det råd om at smø­re den ind i fedt­stof for at kvæ­le dem osv. Glem dem. Eks­per­ter me­ner, at de øger ri­si­ko­en for, at flå­ten over­fø­rer in­fek­tio­ner. Det vig­tig­ste er, at du fjer­ner flå­ten, når du op­da­ger den. Sand­syn­lig­he­den for, at den kan smit­te dig med en in­fek­tion, bli­ver stør­re, jo læn­ge­re tid den når at su­ge blod. Di­ne neg­le el­ler en pin­cet er fint, men apo­te­ket og Ma­tas har di­ver­se red­ska­ber, som kan gø­re det nem­me­re at fjer­ne flå­ten helt.

1)

Tag fat om flå­ten med neg­le­ne el­ler pin­cet­ten så tæt på hu­den som mu­ligt.

Drej lang­somt pin­cet el­ler neg­le rundt et an­tal gan­ge, ind­til flå­ten slip­per. Pas på med ik­ke at tryk­ke på flå­tens krop - til gen­gæld be­hø­ver du ik­ke at væ­re ban­ge for, at flå­tens mund­de­le bli­ver sid­den­de i hu­den. Det vig­tig­ste er at få fjer­net sel­ve krop­pen, så bak­te­ri­er og virus ik­ke kan van­dre over i sår­et ef­ter bid­det.

Hvis du ik­ke har mund­de­le­ne med ud, så tag dem i næ­ste om­gang. Og er de svæ­re at få helt ud, så stø­der krop­pen dem ud af sig selv. De kan nog­le gan­ge gi­ve lo­kal kløe og in­fek­tion, men det er let at be­hand­le.

Lad væ­re at gå i pa­nik. Nog­le sy­nes, at flå­ter­ne er så ulækre, at de har svært ved at fjer­ne dem uden at bli­ve pa­ni­ske og er ban­ge for, at de smit­ter med det sam­me. Slap af. De fle­ste flåtbid er helt ufar­li­ge - ved me­re end 98 pct. af flåt­bid­de­ne er der in­gen smit­te. Du fjer­ner flå­ten for en sik­ker­heds skyld.

Vask ef­ter med vand og sæ­be,

2)

3)

4)

5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.