Hen­rik i højt hu­mør

BT - - NYHEDER - Berit Hartung beh@ bt. dk

RE­CEP­TION

Hans Kon­ge­li­ge Højhed Prins Hen­rik var i sit es, da han i går delt­og i en af­skeds­re­cep­tion for to af si­ne me­d­ar­bej­de­re.

Hof­chef og kam­mer­her­re Mo­gens Christensen og pri­vat­se­kre­tær og kam­mer­her­re Kurt Ba­che for­lod de­res stil­lin­ger ved hof­fet, og re­cep­tio­nen var prins­ge­ma­lens før­ste of­fi­ci­el­le frem­træ­den si­den bal­la­den om Dron­nin­gens fød­sels­dag og den ef­ter­føl­gen­de rej­se til Ve­ne­dig.

Som det nok er de fle­ste læ­se­re be­kendt, meld­te prins­ge­ma­len af­bud til sin hu­strus 75 års fød­sels­dag på grund af in­flu­en­za. Stor un­dren vak­te det der­for, da han blot da­gen ef­ter den sto­re fød­sels­dags­fest tog til Ve­ne­dig på fe­rie.

Men det var glemt i går, da prins Hen­rik at­ter var i ho­p­la.

Kil­der si­ger til bt. dk, at prins­ge­ma­len så glad og for- nø­jet ud og lig­ne­de den prins Hen­rik, som vi ken­der.

Kam­mer­her­re Mo­gens Christensen har gen­nem 17 år væ­re prins­ge­ma­lens loy­a­le bin­de­led mel­lem slot og sam­fund. Han fyld­te 70 år 1. marts, men blev lidt læn­ge­re på po­sten, så han kun­ne få Dron­nin­gens 75 års fød­sels­dag med.

Ale­xan­dra delt­og

Kam­mer­her­re Kurt Ba­che har de se­ne­ste ti år væ­ret pri­vat­se­kre­tær for prins Joachim og prin­ses­se Ma­rie. Da han be­gynd­te i job­bet, var det prin­ses­se Ale­xan­dra, der var frue på Scha­ck­en­borg, og den nu­væ­ren­de gre­vin­de delt­og da og­så i gårs­da­gens re­cep­tion.

Som pri­vat­se­kre­tær har Kurt Ba­che stå­et for at ko­or­di­ne­re Jo­a­chims fa­mi­lies gø­re­mål så­som bryl­lup, bar­sel, bar­nedåb og de man­ge op­ga­ver i ind- og ud­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.