Fe­sten er red­det – for nu

Stu­den­ter­kør­sel red­det for det­te års stu­den­ter, men fra 1. au­gust vil po­li­ti­et hånd­hæ­ve EU- reg­ler, der van­ske­lig­gør kørs­len

BT - - NYHEDER - Rik­ke Gjøl Man­sø Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

TRA­DI­TION

I for­gårs be­slut­te­de po­li­ti­et at ven­te til ef­ter 1. au­gust med at hånd­hæ­ve de EU- reg­ler, der kræ­ver, at al­le last­bi­ler er ud­sty­ret med en så­kaldt fart­skri­ver, som re­gi­stre­rer, hvor læn­ge og hvor hur­tigt bi­len har kørt.

Der­med kan den­ne som­mers stu­den­ter kø­re rundt til de­res fa­mi­li­er i de man­ge ve­te­ran­last­bi­ler, som ik­ke har in­stal­le­ret fart­ski­ver.

Men hvad med de næ­ste års stu­den­ter? Det spørgs­mål har Ven­stre bedt ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen ( S) sva­re på.

» Jeg bi­fal­der i al­ler­hø­je­ste grad, at un­ge ta­ger en ud­dan­nel­se og ef­ter­føl­gen­de fejrer det ved at kø­re i stu­den­ter­vogn. Der­for er jeg glad for, at Rigs­po­li­ti­et har fun­det en løs­ning, så det og­så kan la­de sig gø­re i år, « si­ger mi­ni­ste­ren i fol­ke­tings­sa­len og ud­dy­ber:

» Man kan be­skyl­de mig for mangt og me­get, men jeg re­gu­le­rer ik­ke stu­den­ter­kørs­len. Da jeg blev gjort op­mærk­som på, at der var et pro­blem, bad jeg Justits­mi­ni­ste­ri­et fin­de en løs­ning, og den er fun­det. Det æn­drer ik­ke på, at man skal le­ve op til EU- reg­ler­ne – uan­set hvil­ken hold­ning man har til dem. «

Sæt far­ten ned

Mette Fre­de­rik­sen hen­vi­ser til, at ve­te­ran­last­bi­ler­ne kan in­stal­le­re et ana­logt kon­tro­lap­pa­rat, der ko­ster om­kring 5.000 kro­ner, i ste­det for et di­gi­talt, som ko­ster 20.000 kro­ner. Men ap­pa­ra­ter­ne kan væ­re svæ­re at in­stal­le­re i de gam­le ve­te­ran­last­bi­ler, og det kan iføl­ge Ven­stre spæn­de ben for kom­men­de års stu­den­ter­kørs­ler. I ste­det fo­re­slår par­ti­et mi­ni­ste­ren at se nær­me­re på Nord­s­jæl­land, hvor man har dik­te­ret en ha­stig­hed på 40 ki­lo­me­ter i ti­men, hvis man har stu­den­ter med på la­det. Ved den ha­stig­hed er man und­ta­get fra kon­tro­lap­pa­rat.

Mette Fre­de­rik­sen si­ger, at hun ger­ne vil un­der­sø­ge mo­del­len og un­der­stre­ger nok en gang, at re­ge­rin­gen ik­ke øn­sker at sæt­te en kæp i hju­let for stu­den­ter­kørs­len:

» Det er jo upro­por­tio­nalt, at vi over­ho­ve­det skal be­skæf­ti­ge os med det her som po­li­ti­ke­re, for selv­føl­ge­lig skal stu­den­ter­ne kø­re stu­den­ter­kør­sel. Og der er fun­det en løs­ning. «

Ef­ter 1. au­gust vil vog­ne som den­ne ik­ke kun­ne be­nyt­tes til de tra­di­tions­ri­ge stu­den­ter­kørs­ler, med min­dre de bli­ver ud­sty­ret med en så­kaldt fart­skri­ver.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.