EU: Dan­ske­re skal ha­ve fe­rie med løn i det før­ste ar­bejds­år

BT - - NYHEDER - Jakob Chor Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FE­RIE

Dan­ske løn­mod­ta­ge­re skal ha­ve ret til løn un­der fe­rie i det før­ste ar­bejds­år.

Det er bud­ska­bet til Dan­mark fra EU- Kom­mis­sio­nen, der for­lan­ger, at Dan­mark respek­te­rer EUs ar­bejds­tids­di­rek­tiv, der mod­sat de dan­ske reg­ler gi­ver ret til be­talt fe­rie i sam­me år, som den op­tje­nes.

’ For be­stem­te ar­bej­de­re, som dem der li­ge er kom­met ind på det dan­ske ar­bejds­mar­ked og dem med tids­be­stem­te an­sæt­tel­ser, be­ty­der det, at de ik­ke kan ta­ge no­gen år­lig fe­rie i før­ste an­sæt­tel­ses­år el­ler i det he­le ta­get un­der an­sæt­tel­sen,’ skri­ver EU- Kom­mis­sio­nen, der hen­vi­ser til EU- Dom­sto­len, der an­gi­ve­ligt har fast­slå­et, at de go­de ef­fek­ter af fe­rie bedst kan op­nås, hvis fe­ri­en ta­ges i det år, den op­tje­nes.

Til­ba­ge i sep­tem­ber 2014 skrev EU- Kom­mis­sio­nen før­ste gang til Dan­mark og gjor­de op­mærk­som på, at de dan­ske fe­ri­e­reg­ler kol­li­de­re­de med EUs. Dan­mark sva­re­de på hen­ven­del­sen i novem­ber, men EU- Kom­mis­sio­nen me­ner sta­dig, at Dan­mark ik­ke op­fyl­der EU- lov­giv­nin­gen. Hvis ik­ke Dan­mark in­den for to må­ne­der sva­rer på, hvil­ke æn­drin­ger der vil bli­ve la­vet for at ret­te ind, kan EU- Kom­mis­sio­nen be­slut­te at brin­ge Dan­mark for EU- Dom­sto­len.

Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Hen­rik Dam Kristensen ( S) op­ly­ser i en skrift­lig ud­ta­lel­se, at Dan­mark har mod­ta­get hen­ven­del­sen fra EU, og at han vil af­ven­te si­ne em­beds­mænds vur­de­ring af sa­gen.

» Hvad der kom­mer ud af den sag her, kan jeg ik­ke sva­re be­ga­vet på end­nu. Det er no­get juri­ste­ri, vi først skal til bunds i, « si­ger han til TV2 News.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.