Kul­tur Hol­lywood – nej

Bill Mur­ray har hver­ken agent el­ler ma­na­ger, og han fo­re­træk­ker golf frem for fi lm

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

PO­RTRÆT

Da in­struk­tø­ren Ted Mel­fi vil­le ha­ve Bill Mur­ray til at spil­le ho­ved­rol­len i sin nye fi lm ’ St. Vin­cent’, var han op­pe imod hår­de od­ds. Den 64- åri­ge ’ Ghost­bu­ster’stjer­ne har nem­lig in­gen agent og in­gen ma­na­ger.

Der er al­drig rig­tig no­gen, der ved, hvor Bill bor for ti­den. Og selv­om du ken­der den mod­vil­li­ge stjer­nes hem­me­lig te­le­fon­num­mer, hvor du kan læg­ge en be­sked, så er det tvivl­s­omt, om han rin­ger til­ba­ge.

Bill Mur­ray afl yt­ter nem­lig sjæl­dent sin te­le­fonsva­rer. Han hol­der oft e pau­se fra fi lm­ar­bej­det. Og han fo­re­træk­ker som re­gel at spil­le golf el­ler ba­re hæn­ge ud i én af si­ne fa­vo­rit­by­er, Chi­ca­go el­ler Charl­ston, South Ca­ro­li­na.

I Charl­ston er Bill Mur­ray og­så me­de­jer af et ba­se­bal­l­hold, Charl­ston Ri­verDogs. Og som an­svar­lig for pau­se­un­der­hold­ning klæ­der Mur­ray sig tit ud som hol­dets ma­skot, en kæm­pe hund, der dan­ser på si­de­linj­en, mens hol­det spil­ler, og pu­bli­kum jub­ler.

Gift og skilt

Bill Mur­ray har væ­ret gift og er ble­vet skilt to gan­ge. Og han har an­gi­ve­ligt et godt for- hold til al­le si­ne seks søn­ner, der er i al­de­ren fra 14 til 33 år.

I 1984 fl yt­te­de Bill Mur­ray til Pa­ris, hvor han i fi re år stu­de­re­de fi lo­so­fi og ’ gik i bi­o­gra­fen’. Og når han i dag mø­der op til fi lm­op­ta­gel­ser, er det iføl­ge bla­det Rol­ling Sto­ne al­tid med en brugt en­kelt­bil­let i lommen.

Så­dan sag­de ’ Ghost­bu­ster’kol­le­ga Dan Aykroyd en­gang til un­der­teg­ne­de.

Og Scar­lett Jo­hans­son, der spil­le­de sam­men med Mur­ray i Oscar- suc­ce­sen ’ Lost in Trans­la­tion’, er til­sva­ren­de im­po­ne­ret over Mur­rays per­son­lig­hed.

» Han gør ik­ke no­get stort num­mer ud af det. Men jeg har al­drig mødt en per­son, der som Bill Mur­ray kan gri­be øje­blik­ket og ny­de alt, « si­ger Scar­lett Jo­hans­son.

Gam­mel og sjov

I den ame­ri­kan­ske slad­der­pres­se bli­ver det oft e på­pe­get, at Bill Mur­ray ser æl­dre og me­re slidt ud end si­ne jæv­nal­dren­de Hol­lywood- kol­le­ga­er. Men den slags be­kym­rer ik­ke Mur­ray.

» Jeg har for­længst fun­det ud af, at jeg har det bed­re, når jeg har det sjovt. Og mi­ne fi lm og mit ar­bej­de bli­ver og­så bed­re. Og ud­se­en­det? Jeg kun­ne ik­ke væ­re me­re li­geg­lad, « si­ger fi lm­stjer­nen.

Og me­get ty­der på, at Bill Mur­ray gan­ske rig­tigt ik­ke har grund til be­kym­ring. ’ St. Vin­cent’ får fl ot­te an­mel­del­ser overalt. Og iføl­ge hjem­mesi­den IM­Db er Mur­ray i gang med ik­ke fær­re end fem nye fi lm - uden agent og uden ma­na­ger.

Bill Mur­ray el­sker at spil­le golf, og han el­sker at rej­se. Han la­ver kun film, når han har lyst.

Fo­to: Ja­son Getz- USA TO­DAY

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.