Ry­an Rey­nolds i mørk og sy­ret kil­ler- komedie

BT - - KULTUR - Mi­cha­el Lind lind@ bt. dk

FILM

’ The Voi­ces’ THRIL­LER- KOMEDIE **** **

Den iransk- fød­te in­struk­tør Marja­ne Sa­tra­pi har la­vet no- get af en bizar komedie om en psy­kisk syg se­rie- mor­der.

Ry­an Rey­nolds spil­ler den en­som­me ung­karl Jer­ry, som er la­ger­ar­bej­der på en pink fa­brik, der la­ver ba­de­kar og ar­ma­tu­rer i en lil­le in­du­stri­by. God­mo­di­ge Jer­ry er lun på fi rma­ets bog­hol­der, men er selv alt an­det end nor­mal.

For Jer­ry har ar­vet sin mors sinds­li­del­se og når han ik­ke ta­ger me­di­cin, ta­ler han med sin on­de kat ( som sy­nes ’ mord er bed­re end sex’) og sin jovi­a­le og moral­ske hund. Og kæ­le­dy­re­ne snak­ker med ham.

Han be­gyn­der at dræ­be og par­te­re si­ne of­re, og ho­ve­d­er­ne stil­les sir­ligt i kø­le­ska­bet.

Fil­men fo­re­går nær­mest i et teg­ne­se­rie- uni­vers, der skif- ter mel­lem knald på far­ver­ne med ren­s­ku­re­de bil­le­der og dy­stre om­gi­vel­ser med dår­lig hy­giej­ne - afh æn­gig af om Jer­ry ta­ger si­ne pil­ler.

Rey­nolds char­me­rer sig gen­nem rol­len som Jer­ry og de in­dre stem­mer i en blan­ding af ’ De­xter’ og ’ Det er mig der snak­ker’. Må­ske ik­ke li­ge en fi lm for al­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.