’’

BT - - KULTUR -

En sce­ne fra fi lmen ’ Tim­buk­tu’: To ji­ha­di­ster be­sø­ger en smuk kvin­de og hen­des dat­ter, mens fa­mi­li­ens mand og far er ude af by­en. De to is­la­mi­ske ek­stre­mi­ster er hen­holds­vis lo­kal og ud­læn­ding. VI ER I det nord­li­ge Ma­li i 2012, hvor ste­dets na­tur­li­ge skøn­hed bry­des af ge­væ­rer­ne over de un­ge ji­ha­dist- mænds skul­dre og de­res bi­stre at­ti­tu­der. Kvin­den næg­ter at ta­ge sit tørklæ­de over hå­ret, og hun si­ger til de to mænd, at hvis de ik­ke kan li­de at se hen­des hår, må de se den an­den vej. SCE­NEN DRE­JER NED ad den hu­mo­ri­stisk vej, da den lo­ka­le ji­ha­dist skal over­sæt­te kvin­dens lil­le op­rør over for den uden­land­ske mand, som ty­de­lig­vis hav­de for­ven­tet, at kvin­den bå­de vil ad­ly­de og må­ske er lidt ban­ge. TER­R­ORENS VÆ­SEN ER po­rtræt­te­ret bå­de mor­somt, un­der­ligt og men­ne­ske­ligt i ’ Tim­buk­tu’. Fil­men af den mauri­ske in­struk­tør Ab­der­ra­h­ma­ne Sis­sako har si­den sin pre­mi­e­re ved sid­ste års Can­nes- festi­val su­get kon­tro­ver­si­el op­mærk­som­hed til sig. Fil­mens ter­r­or­te­ma bli­ver ty­de­ligt og uhyg­ge­ligt un­der­støt­tet af vir­ke­lig­he­den – og eft er­som fi lmen vi­ser men­ne­ske­ne bag re­li­gi­øs fun­da­men­ta­lis­me, er det klart, den ska­ber de­bat.

Ter­r­orens væ­sen er po­rtræt­te­ret bå­de mor­somt og men­ne­ske­ligt i ’ Tim­buk­tu’

KORT EF­TER JA­NU­ARS bruta­le ned­skyd­ning af teg­ne­re og jour­na­li­ster på det fran­ske sa­ti­re­ma­ga­sin Char­lie Heb­do blev vis­nin­ger af fi lmen afl yst i Pa­ris. Kri­ti­ke­re af fi lmen men­te, at den und­skyl­der ter­ror med so­ci­a­le for­kla­rin­ger på ek­stre­mi­ster­nes be­væg­grun­de. Se­ne­re ske­te det sam­me i fl ere afri­kan­ske sta­ter, da Boko Ha­rams nedslagt­nin­ger eska­le­re­de. ’ TIM­BUK­TU’ VI­SER EN de­tal­je­ind­sigt og hver­dags- over­vej­el­ser­ne for en grup­pe ter­r­o­ri­ster. De ta­ler i smug om de­res fa­vo­rit­fod­bold­hold, selv­om sport er for­budt. En an­den kæm­per hårdt med sit ry­ge­stop. En tred­je er lidt i tvivl om, hvor hårdt dok­tri­nen om mu­sik­for­bud skal hånd­hæ­ves, nu da de un­ge hø­rer mu­sik, der lov­pri­ser Al­lah. FIL­MENS PO­IN­TER RÆK­KER ind i nyhe­der­nes dæk­ning af fun­da­men­ta­lis­me. Den kan ses som en visu­elt koreo­gra­fe­ret do­ku­men­tar­fi lm. Den ad­skil­ler sig ved, at den ta­ler til pu­bli­kum in­de fra bæ­stets ma­ve. ’ TIM­BUK­TU’ ER EN del af ma­nu­a­len til for­stå­el­se af ver­den. Og jeg er spændt på at se, om fi lmen ska­ber de­bat i Dan­mark. Læs anmeldelse

på bt. dk

twit­ter. com/ Soren_ Hoy

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.