Prin­ses­sen på he­sten

Prin­ses­se Nat­ha­lie zu SaynWitt­genste­in- Ber­le­burg er top­ryt­ter in­den for dres­sur

BT - - NAVNE - Mette Ma­rie Ru­de nav­ne@ ber­ling­s­ke. dk Fo­to: Reu­ters

40 ÅR I OVER­MOR­GEN

Den bed­ste fød­sels­dags­ga­ve har prin­ses­se Nat­ha­lie egent­lig al­le­re­de få­et: Dat­te­ren Lou­isa, der kom til ver­den i ja­nu­ar i år, og iføl­ge mo­de­ren har det strå­len­de som nu tre må­ne­der gam­mel ba­by.

Her­med blev fi re- åri­ge Kon­stan­tin sto­re­bror og prin­ses­se Be­ne­dik­te på­ny mor­mor. Og ge­ne­ra­tio­ner­ne kan sag­tens mø­des, for prin­ses­se Nat­ha­lie bor med sin fa­mi­lie på Schloss Ber­le­burg i by­en Bad Ber­le­burg i del­sta­ten Nor­dr­he­in- West­fa­len i Tys­kland, blot et stenkast fra si­ne for­æl­dre.

Ar­bej­de i stal­den

Her er fød­sel­a­ren vok­set op sam­men med si­ne sø­sken­de, prins Gu­stav og prin­ses­se Ale­xan­dra – og det er og­så her, hun ar­bej­der med si­ne el­ske­de he­ste. Der er nem­lig an­dre ’ børn’ i nu 40- åri­ge prin­ses­se Nat­ha­lies til­væ­rel­se: Si­den barns­ben har hun væ­ret fa­sci­ne­ret af he­ste og er kendt som en yderst pro­fes­sio­nel ryt­ter. Prin­ses­sens spe­ci­a­le er dres­sur­rid­ning, en sports­gren, som ser le­gen­de let og ele­gant ud fra til­sku­er­ræk­ker­ne. Men bag det let­te og ele­gan­te lig­ger et stort tå­l­mo­dig­heds­ar­bej­de for at op­nå den nød­ven­di­ge nær­kon­takt og til­lid mel­lem hest og ryt­ter. Prin­ses­se Nat­ha­lie be­hand­ler da og­så si­ne man­ge he­ste, som var de næ­re fa­mi­lie­med­lem­mer.

Som 19- årig kom pro­ces­sen mod at bli­ve top­ryt­ter for al­vor på skin­ner, da hun kort eft er endt kostsko­le be­gynd­te i stal­den hos den fi nske tid­li­ge­re VM- sølvvin­der Kyra Kyr­klund på går­den Flyin­ge uden for Mal­mø. Her blev hun set som ryt­ter og ik­ke som prin­ses­se og delt­og i al­le de­le af ar­bej­det med he­ste­ne.

» Hun har ik­ke få­et no­get gra­tis. Hun har selv skabt det ved hårdt ar­bej­de, « si­ger Kyra Kyr­klund.

Eft er fi re år i Sve­ri­ge, fulgt af seks år i stal­den hos den ty­ske top­ryt­ter Klaus Bal­ken­hol, fl yt­te­de prin­ses­sen til­ba­ge på slot­tet i Ber­le­burg for at kon­cen­tre­re sig fuldt ud om rid­nin­gen og sam­ti­dig gø­re me­re ud af avls­ar­bej­det.

Nat­ha­lie er an­er­kendt for sin har­moni­ske rid­ning og sin ihær­dig­hed, når det dre­jer sig om at dres­se­re si­ne he­ste til per­fek­tion. Det ska­ber li­ge­le­des in­ter­na­tio­nal respekt, at de he­ste, Nat­ha­lie ri­der, stam­mer fra egen avl. Prin­ses­sen er født i Kø­ben­havn og blev i 1998 dansk stats­bor­ger:

» Jeg har al­drig følt mig rig­tig tysk, nær­me­re skan­di­na­visk. Bå­de min mor­mor og far­mor er født i Sve­ri­ge, min mor er dansk og min far ( prins Ri­chard, red.) er halvt svensk og halvt tysk, så jeg fø­ler mig skan­di­na­visk. «

OL- del­ta­ger

Som dres­sur­ryt­ter stil­ler hun så­le­des op for Dan­mark og har fl ere gan­ge re­præ­sen­te­ret na­tio­nen ved De Olym­pi­ske Le­ge og var en del af det dan- ske hold, der i 2008 vandt OL­bron­ze i Bei­jing. Om­fan­get af in­ter­na­tio­na­le pla­ce­rin­ger og præ­sta­tio­ner er i det he­le ta­get im­po­ne­ren­de. Og da Nat­ha­lie som den før­ste kon­ge­li­ge no­gen­sin­de i 2002 vandt dan­marks­mester­ska­bet i dres­sur på he­sten Fan­tast S., ko­ste­de det hen­de – som tra­di­tio­nen by­der – en tur i vand­gra­ven.

Ik­ke over­ra­sken­de var det in­ter­es­sen for he­ste, der i sin tid før­te hen­de sam­men med æg­te­fæl­len Ale­xan­der Jo­hanns­mann, spe­ci­a­list in­den for he­ste­trans­port. Da par­ret for fi re år si­den gift ede sig i Den Evan­ge­li­ske Kir­ke i Bad Ber­le­burg, var det an­den gang, de sag­de ja til hin­an­den, idet de hav­de la­det sig vie bor­ger­ligt året før. Prin­ses­se Nat­ha­lie tog det i øv­rigt med et smil, da hun op­da­ge­de, at bru­de­buket­ten var ble­vet glemt hjem­me på slot­tet.

Nat­ha­lie be­skri­ves som di­sci­pli­ne­ret, tå­l­mo­dig og vil­jestærk og som et ud­præ­get na­tur­men­ne­ske. Tre da­ge i en stor­by, så skal hun ud på lan­det igen. Hun er nu at­ter i gang med dres­sur­ar­bej­det eft er føds­len, og der har og­så væ­ret tid til at skri­ve en bog: ’ Dig­by – fra hest til ver­dens­stjer­ne’. En hyl­dest til Nat­ha­lies 17- åri­ge bru­ne va­lak, som har væ­ret på lands­hol­det si­den 2006, og som hun har et helt sær­ligt for­hold til. Og selv om Dig­by nu er pen­sio­ne­ret, vil der gan­ske gi­vet og­så fra ham ly­de et vrinsk i an­led­ning af fød­sels­da­gen.

TORS­DAG 30. APRIL 2015

Prin­ses­se Nat­ha­lie på sin el­ske­de hest Dig­by, der helt sik­kert vrin­sker et til­lyk­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.