For­før­en­de fi lm

BT - - TV - DRA­MA

I mid­ten af for­ri­ge år­hund­re­de sæt­tes Ada i land på New Ze­alands fl ade, bræn­ding­bru­sen­de kyst med sin niåri­ge dat­ter og sit el­ske­de kla­ver. I før­ste om­gang over­nat­ter Ada sam­men med dat­te­ren Fl­ora på stran­den for ik­ke at bli­ve skilt fra det in­stru­ment, hun ud­tryk- ker sig på. For selv er hun stum og har væ­ret det, si­den hun var seks år gam­mel, og kla­ve­ret er ble­vet t ale­rør for hen­des fø­lel­ser. Den ka­rak­ter­stær­ke, un­ge en­ke er an­kom­met til New Ze­aland som kor­re­spon­dan­ce­brud for land­be­sid­de­ren Stewart - en ind­skræn­ket, men vel­me- nen­de mand, der ik­ke for­står hen­des tæt­te til­knyt­ning til kla­ve­ret. Den egent­li­ge ud­for­dring i Adas nye liv bli­ver enspæn­de­ren Bai­nes. Han kan hver­ken læ­se el­ler skri­ve, og hans an­sigtsta­to­ve­rin­ger vi­ser hans for­bin­del­se til den lo­ka­le ind­fød­te ma­o­ri­be­folk­ning. På over­fl aden er han langt me­re pri­mi­tiv end æg­te­man­den Stewart, men han er i vir­ke­lig­he­den langt me­re føl­som og vi­ser sig straks lyd­hør over for Ada.

Med­vir­ken­de:

Ja­ne Cam­pion modt­og i 1993 Guld­pal­mer­ne i Can­nes for ” The Pi­a­no” med Hol­ly Hun­ter som den stum­me Ada, der rej­ser til New Ze­aland med sin dat­ter og sit kla­ver. Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.