’’ Hvad er det nye?

BT - - FESTIVAL- SOMMER - Fo­to: Jonas Sko­vb­jerg Fogh Jan Erik­sen, kulturredaktør

FESTI­VAL- DRØM

Ivin­ter tal­te jeg med en her­re, der li­ge­som jeg selv hav­de gen­fun­det Roskil­de Festi­val i 2012 eft er fl ere års fra­vær. For bå­de hans og mit ved­kom­men­de var det Bru­ce Springs­te­en, der trak mod den or­an­ge ti­pi. Eft er et par, el­ler må­ske nær­me­re tre, fa­døl ud­brød han: » HVAD BLEV DER af ... drøm­men? « » El­ler ret­te­re: hvad er den nye drøm?, « fort­sat­te han hur­ti­ge­re, end jeg kun­ne nå at si­ge ’ gam­le hip­pie’. Festi­va­len som fæ­no­men har sej­ret ad hel­ve­de til. Op­stå­et, som den er, i et mod­kul­tu­relt ka­os af kamp for bor­ger­ret­tig­he­der for al­le, kvin­de- og seksu­el fri­gø­rel­se og bæ­re­dyg­tig­hed, mod krig, atom­kraft . I et sus af eks­pe­ri­men­ter med lidt af hvert - og, nå ja, som et or­gie i mu­sik. MU­SIK­FESTI­VA­LEN HAR FUN­DET sin strøm­li­ne­de form, den har fun­det sin stam­me med fæl­les va­ner og vær­di­er. Men hvad er det nye? Hvis 60er­ne var ’ festi­val ver­sion 1.0’, 80er­nes pro­fes­sio­na­li­se­ring og in­du­stri­a­li­se­ring var ’ festi­val ver­sion 2.0’. Hvad er så ’ 3.0’? DET KUN­NE JEG jo ik­ke sva­re på. Vid­ste ik­ke, at jeg sav­ne­de no­get nyt. Men i lø­bet af for­å­ret har jeg tænkt over hans po­in­te. Un­der en gå­tur sid­ste år på Smuk­fest ( det kun­ne li­ge så godt ha­ve væ­ret en af de an­dre), slog det mig, at vi ude­luk­ken­de var hvi­de dan­ske­re til ste­de. Festi­val­kul­tu­ren er åben­bart ik­ke in­klu­de­ren­de i for­hold til ny­dan­ske­re. Det kan der jo væ­re man­ge år­sa­ger til. Al­ko­hol, mu­sik, det dio­ny­si­ske fæl­les­skab, tra­di­tion og kul­tur. Køns­rol­ler. NÅR ME­DI­ER, BLOG­GE­RE og kro­ni­kø­rer se­ne­re på året ser til­ba­ge på 2015, vil be­gi­ven­he­der­ne ved Kr­udt­tøn­den og Hvis 60er­ne var ’ festi­val ver­sion 1.0’, 80er­nes pro­fes­sio­na­li­se­ring og in­du­stri­a­li­se­ring var ’ festi­val ver­sion 2.0’. Hvad er så ’ 3.0’? sy­na­go­gen kom­me til at fyl­de en del. Der fo­re­står en valg­kamp med ven­te­ligt fo­kus på ind­van­dre­re, mul­ti­kul­tur, ek­stre­me mus­lim­ske mil­jø­er. Spørgs­må­let fyl­der i da­gens Dan­mark. DEN AME­RI­KAN­SKE FOR­FAT­TER og mil­jøak­ti­vist Bill Mankin har skre­vet, at en af ro­ck­festi­va­lens sto­re fortje­ne­ster i sen 60er­ne/ start 70er­ne var, at den brag­te un­ge sor­te og hvi­de sam­men. TÆNK, HVIS DE dan­ske som­mer­festi­va­ler kun­ne bi­dra­ge på en lig­nen­de må­de. Jeg på­står ik­ke at ken­de et svar på ’ hvor­dan?’. MEN DET ER da en ’ drøm’, for nu at bru­ge min be­kendts ud­tryk. Den vil bli­ve præ­sen­te­ret næ­ste gang, vi mø­des. Han vil ru­ti­ne­mæs­sigt sky­de den ned. Men så læn­ge han be­ta­ler fa­døl­le­ne, er alt godt.

Kulturredaktør, jae@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.