Mi g og Sir Paul M

BT - - FESTIVAL- SOMMER -

no­get me­re uhånd­gri­be­ligt, stør­re end li­vet i provins­by­en. Det blev en pas­sion, år­ti­er før det ud­tryk blev the shit, håb, drøm­me på eg­ne og an­dres veg­ne.

For­nem­mel­sen af at ha­ve holdt fat i en lil­le snip af magi­en fra Swin­ging London og ’ 1967’; fø­lel­sen af til­ste­de­væ­rel­se i en tid, hvor Be­at­les sat­te en ny stan­dard hver gang, de ud­send­te nyt vi­nyl. Ung­doms­op­rør, re­vo­lu­tion. Den snip fast­holdt jeg kramp­ag­tigt det næ­ste par år.

Som en foru­ret­tet na­bo til Be­at­les’ le­gen­da­ri­ske tag­kon­cert i 1969 sag­de i en bog, jeg køb­te for kon­fi rma­tions­pen­ge­ne: ’ They wo­ke me up of my sle­ep’.

San­ge blev hørt fl ere tu­sin­de gan­ge. Tek­ster for­tol­ket. Hi­sto­ri­en blev læst. For re­sten af kon­fi rma­tions­pen­ge­ne køb­te jeg via po­stor­dre Hun­ter Davies’ ’ The Be­at­les: The Aut­ho­ri­sed Bi­o­grap­hy’. Den blev læst to gan­ge på to da­ge un­der en for­kø­lel­se.

Thomas og min dyr­kel­se af The Fab Four an­tog in­di­mel­lem en ka­rak­ter, der nok vil­le ha­ve be­kym­ret for­æl­dre og an­dre, hvis de hav­de kendt til den.

En­gang byg­ge­de vi et al­ter i en af de lo­ka­le sko­ve, hvor der blev of­ret og afb rændt for­skel­li­ge ting, alt sam­men med det for­mål at ja­ge Yoko Ono ud af Jo­hn Len­nons liv.

Han skul­le kort eft er til­brin­ge sin be­røm­te halvan­det år lan­ge ’ Lost We­e­kend’ i en kon­stant rus ( der bl. a. re­sul­te­re­de i det fan­ta­sti­ske ’ Rock’n’roll’- al­bum og ’ Mind Ga­mes’). Set på af­stand er det nok tvivl­s­omt, om al­te­ret i Ny­sø- sko­ven spil­le­de en ak­tiv rol­le i Len­nons fri­gø­rel­se fra Yoko. Den­gang tog Thomas og jeg stol­te æren.

1978

I 1978 var jeg nyind­fl yt­tet kø­ben­hav­ner. Be­bo­e­de et klubvæ­rel­se un­der ta­get i en si­de- ga­de på Øster­bro. Så­dan set et ud­mær­ket dob­belt klubvæ­rel­se med en lil­le smu­le ud­sigt til Clas­sens Ha­ve.

Det var me­re væ­rel­sets be­bo­er, der ik­ke helt pas­se­de ind, hver­ken på væ­rel­set el­ler i Kø­ben­havn.

Det var før, det i sig selv til­før­te ens per­son­lig­hed et ek­stra ’ shine’ at bo på Øster­bro.

Jeg var alt for ung, uprø­vet, grøn. For util­pas­set, for rast­løs til at fi tte ind i den sti­ve bog­li­ge ver­den på min nye ud­dan­nel­se Bi­bli­o­teks­sko­len. Føl­te mig vist som ’ the fool on the hill’ på det el­lers fl ade Ama­ger, hvor sko­len sta­dig lig­ger.

Jeg ke­de­de mig, ha­de­de det he­le.

En we­e­kend rin­ge­de jeg til min ven Lars. Jeg kun­ne ba­re kom­me ud til kol­le­gi­et.

Hvad ske­te der den aft en? Vel det sæd­van­li­ge.

Bort­set fra at ven­nen hav­de lånt det tredob­bel­te al­bum ’ Wings Over Ame­ri­ca’ af en

’ They wo­ke me up of my sle­ep’. Paul McCart­ney sam­men med re­sten af The Be­at­les på cove­ret til ’ Be­at­les For Sale’ ( her­over). Paul og Linda McCart­ney var sam­men i Kø­ben­hvan i marts 1976 ( t. h.), hvor de gav to kon­cer­ter med de­res band Wings. Fo­to: PR og Jør­gen Jes­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.