Fa­mi­li­ens fe­de fe

Vig:

BT - - FESTIVAL- SOMMER -

I fl ere år har bør­ne­ne og de­res far - og nog­le gan­ge mor - så­le­des væ­ret på hver sin sjæl­land­ske festi­val i sam­me we­e­kend. Men med Vig Festi­val har he­le fa­mi­li­en fun­det et sam­lings­sted for festi­va­lud­fol­del­ser­ne. Eft er nog­le års til­løb de­bu­te­re­de fa­mi­li­en Bent­ved på festi­va­len sid­ste som­mer. Til juli af­sæt­ter de at­ter fi re fe­ri­e­da­ge på de ve­stsjæl­land­ske mar­ker.

» I de man­ge år, hvor vi har væ­ret på Roskil­de Festi­val, og hvor Vig Festi­val har ek­si­ste­ret, har vi godt kun­net tæn­ke os no­get me­re, når Roskil­de var slut , « si­ger far Jan, fa­mi­li­ens mest er­far­ne festi­val­gæn­ger, der har væ­ret fast gæst på Roskil­de si­den 1982.

» Men vi hav­de hørt me­get godt om Vig- festi­va­len fra for­skel­li­ge ven­ner, som har væ­ret der med de­res børn. Og da jeg hav­de lo­vet Ida, at hun nok skul­le få set Ras­mus Se­e­bach i lø­bet af som­me­ren, og han spil­le­de på Vig, så var det op­lagt at ta­ge af sted. Des­u­den var Emil me­get op­pe på Nik & Jay, som og­så spil­le­de der, så sid­ste år måt­te vi ba­re på Vig Festi­val. «

Fa­mi­li­en be­tal­te sig til den kom­fortab­le løs­ning at kø­be bil­let med op­slå­et telt li­ge til at fl yt­te ind i. Der­eft er blev de ho­no­re­ret med dej­ligt dansk som­mer­vejr, mas­ser af god mu­sik og æg­te dansk festi­valstem­ning.

Fa­mi­li­en Bent­ved op­le­ve­de med det sam­me Vig Festi­val som et godt og trygt sted for dem selv og især de­res børn, og nød og­så det no­get min­dre festi­val­for­mat. Til gen­gæld var der gan­ske tæt mel­lem tel­te­ne ude i cam­ping­om­rå­det, og in­di­mel­lem op­løft et na­bo- stem­ning ud på de små ti­mer. Men cam­pen er ba­re en del af pak­ken og af fø­lel­sen af fa­mi­lie­fe­rie, me­ner for­æl­dre­ne, som el­lers ’ for­længst er ble­vet for gam­le til at lig­ge i telt på Roskil­de Festi­val’.

» Man glem­mer jo al­tid de der lar­men­de na­bo­er, og at man har lig­get vå­gen det hal­ve af nat­ten, ind­til man lig­ger der næ­ste gang, og de kom­mer bul­dren­de hjem, fni­ser, fi ser, og hvad de el­lers gør, « si­ger Ani­ta.

Sam­men og hver for sig

Når fa­mi­li­en ik­ke er sam­let i ’ cam­pen’, fo­re­går det so­ci­a­le festi­val­liv bå­de sam­let og me­re op­delt.

» Vi har selv­føl­ge­lig vo­res mø­de­ste­der og - aft aler li­ge­som med an­dre men­ne­sker på en festi­val. Så tjek­ker vi og ser, at al­le har det godt, og så er der må­ske to ti­mer til næ­ste pej­le­mær­ke, « si­ger Jan og fort­sæt­ter:

» Sid­ste år gik Ida og hen­des ve­nin­de Em­ma op til Ras­mus Se­e­bach halvan­den ti­me før kon­cert­start for at få plads helt op­pe for­an. Det gad vi an­dre ik­ke, men på sce­nens storskær­me kun­ne vi un­der kon­cer­ten se, at de hav­de det godt. «

» Til festi­va­len ren­der Em­ma og jeg rig­tig me­get rundt sam­men, for­di vi vil hø­re no­get an­det mu­sik end de voks­ne, « si­ger Ida og fort­sæt­ter:

» Og det er helt an­der­le­des end nor­malt, for­di man ba­re bli­ver fan­get af al­le de gla­de men­ne­sker, som er på Vig Festi­val. Det er jo ik­ke som at ren­de rundt ne­de i cen­te­ret til hver­dag, hvor der går stres­se­de men­ne­sker rundt og småbørn, som he­le ti­den vil ha­ve de­res for­æl­dre med ind i en le­ge­tøjs­bu­tik. Det er ba­re hyg­ge­ligt at væ­re på Vig Festi-

Ek­stra­num­mer: Emil og en ve­nin­de og Ida i bag­grun­den til ’ Åh Abe’ ( her­over). Ud­mat­tet til Åh Abe ( til høj­re). Pri­vat­fo­to

Der er me­get at op­le­ve på en festi­val. Her­over Ani­ta og Ida på festi­val for tre år si­den. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.