’’ Jeg lær­te min dat­ter at ta­ge på festi­val

Roskil­de Festi­val:

BT - - FESTIVAL- SOMMER - Jens ’ Jam’ Ras­mus­sen

GE­NE­RA­TIO­NER

Un­der­vis­nings­mi­ni­ster Christine An­tor­i­ni var 16 år, da hun tog på sin før­ste Roskil­de Festi­val. Hun bo­e­de i Jyl­lin­ge, 15 km nord for Roskil­de. Og gik man i 9. klas­se dér, fi k man og­så lov at ta­ge på Roskil­de Festi­val. Året var 1981 og en ny ver­den åb­ne­de sig for den un­ge Christine.

» Min før­ste Roskil­de Festi­val var for op­le­vel­sen af at få lov at ta­ge på ’ det dér festi­val’, « for­tæl­ler Christine An­tor­i­ni. BT mø­der hen­de og dat­te­ren So­fi e for at ta­le far, mor og børn og festi­val­liv.

» At væ­re på sin egen ba­ne­halv­del med alt, hvad der var af mu­sik, øl og fest. Og hvor man føl­te sig enormt stor og vok­sen. «

Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­rens kon­cert­min­der fra de før­ste Roskil­de- festi­va­ler i be­gyn­del­sen af 80er­ne går på de den­gang nye dan­ske band, hun kend­te fra gym­na­sie­fester­ne på Him­me­lev Gym­na­si­um, som Sne­a­kers og ’ det nye navn på stjer­ne­him­len’, TV- 2.

I ung­domsår­e­ne var Christine An­tor­i­ni en fast Roskil­de Festi­val- gæn­ger, ind­til hun fi k sit før­ste barn som 23- årig og det næ­ste to år eft er. Men med stør­re børn var hun klar igen til nye tu­re i ’ smat­ten’ og blev se­ne­re ak­tiv i Roskil­de Festi­vals indstil­lings­ud­valg med hen­blik på ud­de­ling af festi­va­lens fonds­mid­ler.

Og ty­ve år eft er hen­des egen Roskil­de- de­but ind­før­te Christine An­tor­i­ni sin dat­ter, So­fi e, i Roskil­de Festi­val- uni­ver­set.

So­fi e var fyldt 11 år, da mor og dat­ter i 2001 ind­fandt sig for­an Roskil­de Festi­vals iko- Roskil­de Festi­va­len 2014 – mor mø­der dat­ter i ’ Uni- camp’.

Pri­vat­fo­to ni­ske or­an­ge sce­ne for at se Rob­bie Wil­li­ams sam­men. Et fest­fyldt navn, der mu­si­kalsk pas­se­de beg­ge, og som spil­le­de på et ri­me­ligt tids­punkt på aft enen.

Det blev en min­de­vær­dig trans­for­ma­tion mel­lem to mu­sik­ge­ne­ra­tio­ner.

» Det var en fl ot op­le­vel­se at ind­fø­re sit barn i et uni­vers, som har væ­ret en så stor del af ens eget ung­doms­liv. Jeg vid­ste jo, at når hun blev te­e­na­ger, så gad hun da ik­ke at ha­ve mig med der­ned, « si­ger Christine An­tor­i­ni.

Næ­ste ge­ne­ra­tion klar

So­fi e stem­mer i:

» Jeg hu­sker, at vi stod sam­men. Min mor lag­de ar­me­ne rundt om mig, og det føl­tes me­get trygt. Så prø­ve­de jeg at hop­pe lidt, for at se no­get af kon­cer­ten, men det kun­ne jeg ik­ke rig­tigt kom­me til. Men det var rig­tig stort at stå på den kæm­pe­plads sam­men med al­le de man­ge men­ne­sker. «

Og så var næ­ste ge­ne­ra­tion An­tor­i­ni el­lers klar til Roskil­de Festi­val.

So­fi e fulg­te sin mors ek­sem­pel og tog på sin før­ste ’ egen’ festi­val som 9.- klas­ses sko­le­e­lev. I det­te og hen­des kom­men­de par te­e­na­ge­år fi k hun lov at le­ve sit ugelan­ge par­ty- liv i cam­pen og på festi­va­len, hvil­ket Christine An­tor­i­ni var helt ro­lig ved.

» Man skul­le da li­ge vi­de, hvor ens barn var hen­ne, og hvem det var sam­men med, men jeg har al­drig væ­ret ut­ryg over, at So­fi e tog af sted. Nog­le af hen­des ve­nin­der hav­de de­res mødre i sms’en he­le ti­den, men den kon­trol hav­de jeg ik­ke selv be­hov for. Nog­le for­æl­dre er vildt re­strik­ti­ve, men så bør man må­ske selv ta­ge på festi­val og op­le­ve, hvad det er for no­get. Og i be­tragt­ning af hvor man­ge men­ne­sker der er på Roskil­de Festi­val, og hvor me­get øl der bli­ver druk­ket, er der enormt fre­de­ligt. «

Run­der de 50

Christine An­tor­i­ni når at run­de de 50, in­den som­me­rens Roskil­de Festi­val går i gang, og So­fi e vil væ­re 24 år. Nu lig­ger hun på ’ uni- camp’, hvor fl ere af hen­des medstu­de­ren­des for­æl­dre selv er festi­val­del­ta­ge­re. Christine An­tor­i­ni og de an­dre for­æl­dre kom­mer ger­ne en tur for­bi cam­pen, hvor man hyg­ger og fe­ster som voks­ne men­ne­sker i for­skel­li­ge al­dre.

Enormt kon­ser­va­tiv

Man skal kun­ne stå på eg­ne ben, når man er på Roskil­de Festi­val, og man skal ik­ke be­gyn­de at la­ve bør­ne­lejr der­ne­de, me­ner So­fi e.

» Ja, på dét punkt er jeg enormt kon­ser­va­tiv. Roskil­de Festi­val skal væ­re, som den al­tid har væ­ret, « fort­sæt­ter hen­des mor.

» Fa­mi­lie­festi­val- kon­cep­tet er rig­tig godt på Lan­geland og an­dre ste­der, men når man ta­ger ’ på Roskil­de’, er det for at ny­de et ung­doms- og vok­sen­liv og for at hø­re mu­sik, « slut­ter un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.