Skorpionen der

Tin­der­box:

BT - - FESTIVAL- SOMMER -

4. sep­tem­ber 2014: Roskil­de Festi­val med­del­er, at den ryk­ker fra tors­dag- søn­dag til ons­dag- lør­dag.

Sep­tem­ber 2014:

Pri­va­te ak­tø­rer på det dan­ske kon­cert­mar­ked kri­ti­se­rer lø­ben­de og i skar­pe ven­din­ger Oden­se Kom­mu­nes sto­re øko­no­mi­ske en­ga­ge­ment i Tin­der­box. Det kal­des kon­kur­ren­ce­forvrid­ning. Eft er off ent­lig­gø­rel­sen af den nye dan­ske festi­val, Tin­der­box, lær­te ro­ck­g­la­de dan­ske­re for al­vor nav­net Fol­kert Koop­mans at ken­de. Den hol­land­sk- fød­te kon­cert­chef er nu in­vol­ve­ret i to dan­ske festi­va­ler. For­u­den Tin­der­box er det Nort­hSi­de i Aar­hus. Kri­tik­ken af den ty sk­ba­se­re­de gi­gant har væ­ret stor. Men hvem er han egent­lig? Eft er Nort­hSi­de- pre­mi­e­ren i 2010 øge­de hol­læn­de­ren sin an­del til en halv­part af den aar­hu­si­an­ske by­festi­val.

Fol­kert Koop­mans og hans ka­pi­talstær­ke agen­tur FKP Scor­pio var nu en væ­sent­lig spil­ler i den dan­ske festi­val­som­mer.

80 an­sat­te på kon­to­ret

I dag er FKP Scor­pio en af Tys­klands før­en­de showpro­mo­te­re og den stør­ste festi­va­lar­ran­gør i Eu­ro­pa. Med 80 fa­stan­sat­te på ho­ved­kon­to­ret, 25 festi­va­ler og over 100 mil­li­o­ner eu­ro i år­lig om­sæt­ning. 25. sep­tem­ber 2014: BT af­slø­rer, at de fi re stør­ste dan­ske rockfestivaler nu går di­rek­te i krig mod Tin­der­box. Iføl­ge Roskil­de, Ni­be, Jel­ling og Skan­der­borg er det uhel­digt, at sel­ska­ber­ne Skan­di­navi­an og Be­at­box bå­de boo­k­er band og ar­ran­ge­rer festi­va­ler.

Rob­bie Wil­li­ams er ho­ve­d­at­trak­tio­nen på den nye Tin­der­box Festi­val.

Fo­to: EPA

redaktionen@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.